آرشیف

2015-6-20

عبدالحکیم نظری

بـــــهــــــــــــــار

بهار آمد بهار آمد بیا درگلشن ای بلبل
زنودرپای گل رخت اقامت افگن ای بلبل

مسیحا چاره نتوانیست بیمار محبت را
دوای نیست عاشق را بغیر ازمردن ای بلبل

هنوزت نیست درراه وفا صبروشکیب هرگز
بیا وچند روزی باش شاگرد من ای بلبل

توسودای گلی داری ومن عشق گل اندامی
بفرما تاکنم یک روز باهم درشن ای بلبل

زخون دل به استقبال ناز آن پری پیکر
چراغ را دیده را شب ها نمودم روشن ای بلبل

چو ازناز آن گل رعنا به گلشن رنجه فرماید
مرا جان دربدن سوزد ترا پیراهن ای بلبل