آرشیف

2015-1-7

محمد صابر مدققٰ غوری

بــــــی کفـایتی سیاسی و مصؤنیت اجتماعی

مهم ترین خطری که یک ملت را تهدید می کند, در معرض نابودی قرار می دهد و بازیچه ی بازیگران می گرداند, عدم آگاهی آن ملت, شیفته شدن به هر فراخوانی, همسو شدن به هر موجی, پیروی از هر سلطه جویی, سکوت بر هر فاجعه یی و تحمل هر گونه ظلمی است و اینکه ملت, دوست را از دشمن و خیرخواه را از فریبکار تشخیص ندهد, از یک سوراخ چندین مرتبه گزیده شود, از رویداد ها درس نگیرد با وجود این گونه ضعف ها به کسانی اعتماد نماید که مال و جان و ناموسش را در معرض خطرقرار بدهد, پس به درستی دانسته میشود که چنین ملت زود نابود گردیده و از نقشه ی جغرافیایی حذف خواهد شد. شکی نیست که درنتیجه چنین ساده لوحی ای, سیاستمداران حرفه یی وزمامداران خائن جرئت پیدا می کنند و از خشم و تعقیب ملت احساس امنیت می نمایند و از ساده گی, نبود آگاهی و جهالت مردم سوء استفاده کرده و به خیانت و جنایت های خویش ادامه می دهند. متاسفانه ملت مسلمان افغانستان بنابر آگاهی اندکی که دارند, نه تنها نمی توانند دوست را از دشمن تشخیص بدهند و بلکه برعکس با دوست و کسانی که خدمتگار و وطندوست اند کنار نمی آیند و پیروی از گام های کسانی می کنند که همواره به خیانت و جنایت دست زده اند. یقیناً ضعف های مزبور سبب مصیبت ها, بدبختی ها و عقب ماندگی های بزرگ شده است و رهبری نادرست را بر آنان مسلط و بر هر صحنه یی آنان را ناکام نموده است. اما جهان کفر, علی الرغم محرومیت روحی و اخلاقی و به رغم نارسایی های زیادی که دارد از آگاهی قوی بر خوردار است بخصوص آگاهی مدنی و سیاسی. آنان دارای رشد سیاسی هستند, نفع شان را از زیان شان درست تفکیک می کنند, بین خیر خواه و فریبکاری فرق قایل می شوند و رهبری شان را صرفاً با افراد با کفایت واگذار می نمایند. آنان هرگاه که به خیانت زمامداران شان بفهمند به سرعت آنها را از چوکی و قدرت کنار می زنند و افراد با کفایت و دلسوز را جایگزین آنان می سازند. بدین ترتیب جهان کفر از زمامداران ضعیف و بیکاره در امان اند و رعیمان شان نیز از ملت خود ترس و بیم داشته و بالای ملت خود حساب می کنند. باید ملت ما نیز ازخواب غفلت بیدار شوند و کوشش کنند تا زمام امور را بدست کسانی بگذارند که منافع ملی و اسلامی را از منافع شخصی ترجیح بدهندو همچنان از استقلال فکری, استعداد, شایستگی و بصیرت سیاسی برخوردار باشند مسلم است حکومتی که از افراد جامعه نا آگاه بوجود آید بی ثبات و نا پایه دار خواهد بود و چون برگ گاهی به محض وزیدن نرم باد حوادث مضمحل خواهد شد. پس بر ملت مسلمان ما نیز لازم است که بعد ازین گل های صداقت و دلسوزی را در سرزمین خود شگوفان سازند و از عطر ریاحین بخش آن دل و دماغ انسانهای این سرزمین را تازه سازند. اگر در این سرزمین از روی صداقت و صمیمیت کار شوذ, زود خواهد بود که نهال برادری به ثمر برسد و این ملت در بلندای مراتب ترقی و پیشرفت شرفیاب شود. اگر زمام امور در آینده ها بازهم به دست زعیمان بی لیاقت و بی کفایت قرار بگیرد بار دیگر این ملت در باتلاق مشکلات فرو خواهد رفت و پنجه ی حوادث نا گوار گریبانگیر شان خواهد شد. بنابرین بر ما افغان هاست که با کمال صداقت و اخلاص به فکر آبادی وطن خود شویم و دیگر خارجی ها را نگذاریم با دنیای از نیرنگ و فریب افغانستان عزیز را همچون گذشته ها به شهر طوفان برده مبدل سازند. 
فقط این همه و همه وابسته گی و رابطه ی تنگا تنگ در انتخابات 20014 دارد. پس ای مردم در انتخابات 20014 بسیار حساس بوده باشید ودوباره گول دشمن را نخورید که خود قبر را در دستان خود بکنید.
و اگاه باشید که دشمن همیشه با این روش تفرقه بی انداز و حکومت کن, بر ما تسلطه یافته و همیشه کوشش کرده تا سنی علیه شیعه و شیعه علیه سنی بغض بگیره و آن بغض در گلون فرورفته ای ضد دشمنان اسلام را بر علیه یکدیگر خالی کنند. که ناکام ماندند. مستکبران, دشمنان اسلام و اداره کننده گان جبهات کفر این را بدانند که ما بر علیه دشمن اسلام متحد و متوفق هستیم.

نوشته از: محمد صابر "مدقق ,غوری"
ایمل آدرس: mudaqeqsaber@yahoo.com
شماره تماس: 0791848272