آرشیف

2015-1-13

عابد عظیمی

بــــــی کفایتی و فساد گسترده در اداره شهرداری شهــر چغچران

 
همشریان محترم شهر چغچران طوریکه شاهد وضع نابسامان وعدم توجه مسؤلین شهرداری شهرچغچران  در راستای بهترشدن سیمای شهرچغچران هستید. امروزباکمال تاسف مشاهده میکنیم  که در اداره  شهرداری شهر چغچران فساد به شکل گسترده وجود داشته، و هرکارمند این اداره  از یک طریقی امرارمعشیت میکنند، صداقت وعدالت،حس وطن دوستی  دراین اداره وجودنداشته، کارمندان این اداره بدنبال تآمین منافع شخصی خود هستند نه بفکرتآمین منافع ملت وکشور. کارکردهای شهرداری شهر چغچران در سالهای گذشته  به هیچ وجه قابل تحسین و تقدیرنیست چون هرشخص که ا داره شهرداری شهرچغچران را بدست گرفت جزخیانت ،دوزدی و به دنبال تآمین منافع شخصی خود واقوام خود  دیگردستاوردی به مردم غور نداشته اند.  بی نظمی در شهر،عدم یک اداره بنام تنظیف شهر، عدم آگاهی  از نرخها،عدم توجه به محیط زیست اینهاهمه بی کفایتی شخص شهرداررا نشان میدهد. همشریان محترم شهر چغچران! در این اواخر اطلاع حاصل نموده ایم که نمرات زمین  در اطراف شهر چغچران به گونه غیر قانونی به یکتعداد افراد زورمند وپولداربه اثر معامله بین شهرداری شهر چغچران وقاصبین زمین توزیع شده است در حالیکه یکتعداد مردم بی سرپناه عرایض خودراجهت بدست آوردن یک نمره زمین  قبلا به شهرداری سپرده بودند ولی عرایض آنها نادیده گرفته شده و به آنها هیچ نوع توجه صورت نگرفته است و نمرات زمین بدون قرعه کشی ودر نظرنگرفتن مساوات به یکتعداد افراد زورمند وپولدارتوزیع گردید.در حالیکه حکومت اسلامی مبتنی بر ارزشها البته نه ارزشهای کدام قوم یا نژاد خاصی بلکه ارزشهای تمام انسانها. حکومت اسلامی خواهان اعتلای انسانیت است ومی خواهد تمام انسانها بدون استشنابه زندگی شرافتمندی در دنیا  وسعادت آخرت برسند. مردم غور میدانند که مافیای زمین کی ها هستند و اینها چوگونه نمرات زمین  را برای خود و هفت پشت خود بدست آوردند هویداست. امروز ماشاهد هستیم که تمام  رؤسای ادارات دولتی به شمول شخص شهردار الی  پاینترین کارمند  شهرداری شهرچغچران از یک نمره زمین تا  پنج نمره زمین را دراختیاردارند. هموطنان عزیز! آیا این خیانت نیست آیا گزینش چنین شهرداری که دستهایش غرق در فساد و بی عدالتی است قابل قبول میباشد؟ نخیر.شهردارمحترم  پدیده عدالت از جایگاه بلندی در اسلام برخوردار است به عدالت ارزش واهمیت خاصی قایل شویدوهمواره به دنبال تطبیق عدالت باشید خداوند میفرماید: هرگاه سخن گفتید عدالت کنید اگر چه جانب مقابل از نزدیکان نیز باشد. همشریان محترم ازجمله مظاهر ارزشمند فقه سیاسی اسلام، آزادی بیان است. منظور از آزادی بیان اینست که یک انسان، بتواند در کمال آزادی و بدون کدام ترس ودلهره ای از پیگرد قانونی دولت، رآی ونظر خود را به سمع مسؤلین دولتی برساندو در برابر منکرات آنها وظیفة ایمانی و وجدانی خود را انجام دهد. نبآ خواهش بنده از تمام مردم شریف غور اینست که در برابر منکرات صدای خود را به سمع مردم، مطبوعات و رسانهای جمعی برسانند تاانیکه مردم غور بتواند در یک فضای عاری ازفساد و بی عدالتی زندگی نمایند. تشکر