آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

بــــــهــــــــــــــــار

بيا ايدوست بهار آمد دوباره
نسيم خوشگوار آمد دوباره
رسيد کبک خرامان دری باز
نوا از کوهسار آمد دوباره
ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

بهار آمد ساغر موج گل شد
کوهستانها سراسر موج گل شد
همه کوه و کمر دشت و بيابان
ز لطف حی داور موج گل شد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نديدم ختهٔ همتای ساغر
ندارد هيچ بتی لقای ساغر
اگر فردوس بود ملکهای مردم
بهشت من بود دنيای ساغر
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بيا ايدوست که فصل نو بهاره
چکاوک در نيستان ناله داره
آمد خيل کبوتران خوش بال
طبيعت بذر يگرنگی ميکاره
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بيا ايدوست بصحرای دلم باز
قدم بگذار به اين خاک و گلم باز
ببين موج بنفشه های الفت
بريز آب بقا بر حاصلم باز
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

خدايا با بهار و اين سر آغاز
به آئين وفا و عشق و آواز
به اين کبوتران خسته و رام 
ز قدرتت بده هوس پرواز

ــ ــ ــ ــ ـــ

بهار بر همگان مبارک باد