آرشیف

2015-1-16

غلام حسين رسولي

بـــــــي تــــــوجهي دولت در ولسوالي لعل و سرجنگل

ولايت غوريكي ازولايات عقب مانده وفراموشي شده افغانستان است كه دولت هيچ توجهي به بازسازي و انكشاف آن نداشته مقامات دولتي وكسانيكه شعار خدمت مي سرايند به كشمكش هاي داخلي مصروف بوده و به فكر پركردن جيب هاي شان مي باشد. 
ولسوالي لعل وسرجنگل كه امن ترين ولسوالي درين ولايت مي باشدباداشتن (148000) هزارنفوس كاملاْبه باب فراموشي گذاشته شده كه حتي از امكانات اوليه صحي ، معارف،كمك هاي بشري وغيره بر خوردار نيست . فقر بي سوادي ،بيكاري دامن گيرمردم اين ولسوالي بوده كه روزبه روزفساد وحق تلفي گسترش پيدا كرده مسئولين بي كفايت حكومتي غرقي زدوبندهاي شخصي شان است . درطول يازده سال حكومت اقاي كرزي تا هنوز شاهد ترميم يك مترسرك درين ولسوالي نمي با شيم درصورتيكه ترميم سرك همه ساله درديگر ولسوالي هاي اين ولايت جريان دارد علت چيست؟ 
آيادرنظر نداشتن وفراموش شدن اين ولسوالي امن بودنش است ؟يا چشم هاي مقامات كور وگوش هاي شان كراست كه مشكلات اين ولسوالي راناديده وناشنيده مي گيرد؟
نماينده هاي مردم كه با شعارهاي كاذب ووعده هاي دروغين شان راي مردم راگرفته به حيث نماينده چوكي ها را اشغال نموده هميشه شعار عدالت و انكشاف متوازن ،پارلمان بيدار خدمتگارواقعي و هزاران حرف هاي عوام فريبانه اي كه از تواناي شان بدور بودسخن ميزدن پس كجاشد آن انگشاف متوازن ،عدالت وخدمت .چرا صدا مردم به گوش تشنه هاي قدرت از طريق نماينده هاي اين ولسوالي رسانده نميشود ؟ تاچه وقت به حرف هاي دروغ شما شعبده بازان را نميخورند تابكي راي از مردم خدمت به جيب؟
بافرارسيدن فصل سرد زمستان ، امراض گوناگون كه از اثر سردي هوا نداشتن مراكز صحي مناسب مسدود شدن راه هاي مواصلاتي به مركز ولسوالي مشكلات مردم مظلوم را چند برابر نموده است كه هيچگونه كمك هاي اوليه صحي وكمك هاي اضطراري درنظر گرفته نشده. قرار اطلاعات دقيق يك هزار هشتصدتن گندم متذكره صدتن آن به ولسوالي لعل مواصلت كرده وآن هم شايعه موجود است كه اين گندم ازطرف وكيل صاحب رقيه (نايل ) براي زنان بي بضاعت بوده اگرگندم متذكره از طرف وكيل صاحب است . پس سهميه ولسوالي كجا ست؟اگر سهميه ولسوالي است كه نظر به كثرت نفوس رياست محترم زراعت حقوق مردم لعل راپايان ساخته اين خودشكل معما را گرفته كه وضاحت موضوع مربوط است به رياست محترم زراعت ووكيل صاحبان گندم به صورت غير مسئولانه به انبارها خوراك موش يا مورد حيف وميل قرارگرفته كه از توزيع آن خبري نيست .
اميداست مسئولين دولت مردان وآن عده كسانيكه خودهارا خادم ملت قلمداد مي كنداندك توجهي درپهلوي منافع شخصي شان به وضيعت مردم اين ولسوالي نموده وصداي مردم رابه گوش كاخ نيشنان رسانيده مدافع حقوق اين ها باشد.