آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

بـــــــه بد خلقان خط بطلان کشیده

 

به گونه که همگان در جریان خبر تکان دهنده قتل جهانگرد آلمانی قرار گرفته اند او یکم ماه سنبله از جهموری اسلامی ایران بخاک افغانستان از مرز اسلام قلعه اندر شد او از هرات ومسیر هرات الی مرکز غور به نیکی و امید به آینده یاد میکرد خوش بود تا مرکز غور از او خوب پذیرایی نمودنند و سپاس گذاری میکرد از آنانیکه او را تا مرکز غور ههکاری نموده اند او اصلا گمان نداشت و خودش را به بامیان فکر میکرد واز پولیس غور خیلی ها احساس خوشی می نمود او با ماشین تونس به سفرش در جاده که همه اش سخره و سنگ است ادامه داد تا اینکه این دو تن سایکل سوار تفنگ بدوش در بین دهکده های کوچک غارمنا – کشک بهار دولت یار . غور  این بظاهر آدما ن سایکل  سوار جان این آدم نیک را ( جهانگرد آلمانی ) با ضرب گلوله متاسفانه از او گرفتند  و پروژه کاریش که سروی این جاده ووضع معیشت دو کنار جاده بود نا تمام ماند ……………..
جهانگر آلمانی از پولیس غور خیلی ها راضی بود و ما به پولیس غور احترام داریم واز پولیس غور صمیمانه انتظار میبریم تا به کمک مردمان خوب مان پرونده قتل این جهانگرد را قوی روی دست فرمایند و پرده از روی قتل قاتلین سیه کار بر دارند تا باشد هم خود و هم مردمان خود ها را محترم و قانونمند معرفی نمایند با این کار خوب خود مردم خود هارا در همه دنیا محترم معرفی نمایند و هم اجازت فرمایند تا جاده مرکزی به صفت یک جاده مصئون برخ جهانگردان دنیا باز گردد . بسم الله !!!

یعـــــقوبــــــیان فیــروزکــوهی
از مـــــــــــلـــــک غــــــــــور