آرشیف

2015-1-14

الـله مدد احمدی

بـــــــه استقبال از هشتم مـــــــــــــــارچ روز بین المللی زن

زنـان مـوجـود زیـبای زمـــان انــد
دوچـشــم روشــن اهـــل جــهـا نـنــد
 
زنـان شـمـع وچـراغ خانه باشـــند
بـــدرد خــانــمــان مـرحــم بــپاشــنـد
 
بـیا ای زن کـنم وصـف نـیکـویـــت
جـهـان تـاریـک بـی مــهتاب رویــت
 
تـونـی ازآفـریـنـــش تا به امـــروز
گــهـی مــادر گــهـی هـمراز دلســوز
 
بـدســتـت پــروریـــدی کـودکــــانـی
کــه گــردد هــریـکــی مــرد زمـانــی
 
بــرایــیـد بـا نــوان ازبـنـد عســرت
چــرا دیـگـرپـزیــرد یــاس وحــسرت
 
زنـی امـروز حـسـرت کـی پــزیــرد
چــومـردان بـهـر کـاری سـهـم گیرند
 
خــوشـا تـجـلـیل این روز خجســته
بــه گـیـتـی شــادی نسـوان بگشــتـه
 
چنـــیـــن روز گــرامــیـت مــبـارک
ســرور وشـــاد کـامــیــت مــبــــارک