آرشیف

2015-2-6

عارف اْمید

بـــــــه آنهاییکه از جهاد و جهادی ها میګویند

 

 محک ومعیارقضاوت عناصرآګاه وروشن ضمیروتوده های میلیونی درموردحاکمیت ها،سیاستمداران وسازمانهای سیاسی عملکردآنهابخاطرترقی همه جانبه کشوروبهروزی باشندګان آن میباشد۰معیارقضاوت عنصرآګاه کشوربراین استواراست که حاکمیت یا سازمان جداګانه ،سیاستمداروفرهنګی کشور به کشورومردمش مصدرچی خدمتی شده است ویا اینکه عامل بی ثباتی ،جنګ وکشتار،تخریب وحدت ملی  وبربادی وطن ګردیده است۰ اماما می بینیم که برخی ها بنابراعتقادات ګروهی وپیوند های تباری ازآن های به نیکویی یادمیکنندکه عاملین بربادی وویرانی وطن بوده اند۰ این قلم بدستان واهل نظربخاطر مغشوش ساختن اذهان عامه وسرپوش ګذاشتن برخیانت ها وجنایات بت های خیالی شان ازجهادمقدس مردم صحبت میکنندتابدینګونه بت های خیالی خودرا برآُت دهند۰ سرپوش ګذاشتن به خیانت ها وجنایات سردمداران وعمال بیګانه پدیده جدید نبوده بلکه سابقه طولانی داردکه مذهب وسیله خوبی برای این سرپوش ګزاری میباشد۰اګرمابه وقایع وحوادث بعدازاسترداداستقلال کشوربنګریم به این واقعیت تلخ پی میبریم که وقتی زعامت های ملی ومترقی عرض اندام نموده است  برخی ازحضرات ، مشایخ ،آخندها وملاهای مشکوک درتبانی با جیره خواران دربارهای خودکامه وابسته وبیکاره قبلی برضدحاکمیت مترقی فتواهای جهاد صادرنموده اندومردم ساده  و بیخبر از سیاست وبازی های شیطانی مراکزاستکباری جهانی  را علیه حاکمیت  های مترقی به جهادمقدس دعوت نموده واین مردم را چون موجودات بیروح وسیله تحقق اهداف بیګانه قرارداده اند ۰  تاریخ شاهد ګویای این واقعیت است که وقتی شاه امان الله زمام اداره کشوررا بدوش ګرفت وبه طرح وتطبیق پلان های رشد همه جانبه کشوروتعقیب سیاست مستقل  پرداخت شورشها وبغاوت های  بنام جهاددامن زده شدونتیجه آن سرنګونی دولت امانی وبقدرت رسیدن  موجودی بنام حبیب الله کلکانی ، موجودایکه درحکومت اووزارت معارف وعدلیه جای نداشت میباشد۰ازترکیب حکومت کلکانی برمیآید که این خادم دین رسول الله  تصمیم داشت تا درکشوربرای ابدمشعل فروزان علم ودانش ، عدل وانصاف را خاموش کند۰ این مفتی ها فتواهای کفر، الحاد ولاتیګری امان الله غازی را صادرنمودندوحبیب الله کلکانی را مجاهدکبیر وخادم دین رسول الله  خواندندآنچنانکه  صبغت الله مجددی جنرال عبدالرشیددوستم را خالدبن ولیدنامید۰  آن حضرات وملاهاییکه حکم تکفیر شاه امان الله  راصادروازحاکمیت وحشت وبربریت  کلکانی حمایت نمودندنه تنها علیه استبداد پدروجد شهزاده امان الله  قرارنګرفتندبلکه درخدمت  آنها قرارداشتندچونکه سیاست های پدروجدامان الله غازی وکلکانی  با پالیسی های بریتانیای کبیر ګره خورده بودازینرو ملاها وحضرات مشکوک درخدمت استبدادووحشت ودرضدیت با پروګرام ها وریفورم های دولت امانی قرارګرفتندتاخدمتی به ابرقدرت وقت بریتانیای کبیرنموده باشدوموقتآ ازپیشرفت وترقی افغانستان جلوګیری نمایند۰ بتاسف فراوان که  حضرات وآخوندهای افغانستان نتوانستندعواقب  ناګوارواژګونی نهضت امانی وحکمروایی وحشت سقوی  را درک کنندوازتاریخ درس عبرت بګیرند باردیګربا برقراری جمهوریت درکشوردرخدمت اجانب وعلیه حاکمیت نوین جمهوری  قرارمیګیرند وبه سبوتاژ وتخریبکاری متوصل  میګردند و تاپیروزی تنظیم های جهادی به جهادمقدس  ادامه دادند۰   کارروایی ها وشهکاری های تنظیم های جهادی دردوره حاکمیت آنها که بشریت رابحیرت فروبردنه فقط مایه شرم هر افغان وهرمسلمان است بلکه توهین به اسلامیت وافغانیت نیز است ۰ آنچه دردوران حاکمیت جهادی وطالبی بوقوع پیوست نه تنها اسلام را بدنام نمودبلکه به هویت یک ملت وتاریخ پرافتخارآن  صدمات زیانباری واردنمود۰ با وجوداین واقعیت های تلخ عده ای ازجهاد، رهبران وفرماندهان جهادی میګویند،رهبران وفرماندهان ایکه بخاطرکسب وحفظ قدرت به اجانب پناه بردند، نه تنهاعلیه حاکمیت ها جنګیدند بلکه بین خودهم جنګیدندوحشت آفریدند ووطن را به ویرانه ای مبدل نمودند۰ آیا میتوان به جهادایکه رهبری آنرااجانب داشتند،  آنرابیګانه تمویل مینمود،جهادایکه درمخالفت با ترقی وپیشرفت افغانستان  قرارداشت ،جهادایکه برای کشور مرګ وویرانی وبرای باشندګان آن آوارګی ووابستګی آوردوثمره آن  افغانستان تخریب شده ووابسته به دیګران است جهادنامیدوبه آن افتخارکرد؟ میراث شوم جهادتنظیم های جهادی کشور کینه ونفرت ، فرهنګ ستیزی وافراطیت ،رویارویی قومی  ومذهبی ، ازخودبیګانګی وثروت اندوزی میاشد که وجودچنین پدیده های زشت برای یک ملت تراژیدی بیش نیست وافتخاربآن جزدشمنی با مردم چیزی دیګری نیست۰
 
پایان
۹ /۱۱ /۲۰۱۰