آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

بــــــــهــــــــار

 

بسم الله الرحمن والرحیم
باسلام وعرض حرمت واحترام خدمت همه یاران ودوستان ! پیشا پیش فرارسیدن عید نوروز باستا نی را به همۀ ملت شریف افغانستان از صمیم قلب تبریک وتهنیت عرض نموده واز درگاهِ رب العزت سال نو رایک سال صلح وتوام با امنیت و سعادت برای ملت خود وسایر ملل تمنا دارم .

بهار

 

 

صد سخن نا گـفته ، از گنـجِ هنـر دارد بهار
مژده ها ی بکـر چون قند و شکـر دارد بهار

نیست استـادِ معـا نی، غا فل از سـرسخـن
یعنی از الـفاظ و معنـا، با ل و پر دارد بهار

بلبلِ بـیچاره را ، بس نغمه ها آمـو ختـند
درگـلستـانِ بیـان ، درسِ دگـر دارد بهار

دامنِ هر واژه اش ، صد گل بد امان می کشد
(شکوه ها از مرد مِ کو تـه نظـر د ارد بهار)

چشم نرگس بی مُحـا با، صیدِ اذ هان می کند
صد فنـو ن با لا تـر از فنِ بـصـر دارد بهار

ایکه دانشـگاهِ علـم و معـرفت آمـو ختـی
جُـمـله را تعلـیم از پا تا بسـر دا رد بهار

آن که چشمِ دل فروزان کرد ،تصد یقش کند
بس مقـام و مسـند ،از لطـفِ اثر دا رد بهار

شانـۀ اندیشه ات ، زلـفِ سخـن آ را ستــه
(عند لیبا ) زین هنـر هم ، بیشتـر د ا رد بهار

با احترام 
عند لیب علوی مقیم ایران .
00989118652409 nabiandalib@yahoo.com تاریخ:12/12/1391

این پارچه به استقبال یک مصرع ازصائب تبریزی سروده شده که میفر ماید: شکوه ها از مردم کوته نظر دارد بهار. امید است که اینجانب به خوبی این مصرع را استقبال کرده باشم .

از دوستان اهل شعر بخصوص از اساتید شعر وادب دوستانه میخواهم راجع به این شعر اظهار نظر فر مایند تاباشد که اینجانب از رهنمایی ها شما عزیزان واساتید شعر وادب بهره مند شود.