آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

بـــــــــوې بهار

 

بوې بهار

 

 

سرتا بقدم نقش ونګارآمده امروز
طاوسِ چمن بردرِ یارآمده امروز

شاهزادۀ نورستۀ گلهاي بهاري
دنبالِ کدام صید وشکارآمده امروز

طوفانِ شگوفه بچمن لاله زهرسو
با،بادِ صبا بوي بهارآمده امروز

مُرغانِ چمن مستيکنان شاخه بشاخه
با شور و نوا دیدنِ یارآمده امروز

معشوقۀ زیباي من ازشهرِسمرقند
درمیلۀ مولاي مزار آمده امروز

پیغامِ رها کردنِ دنیا به من آریـــد
بیرنگِ )دیگربرسرِدارآمده امروز)*

تیرِزکمانِ فلک امروز به صد ناز
پُرسانِ منِ سینه فِگار آمده امروز

فریادِ دلِ (جوهر)ات ازخانۀ مردم
همراي بهار سوي دیارآمده امروز

محمد نعیم جوهر
05.03.2011
آلمان

 

بیرنگ کوهدامني *