آرشیف

2015-5-8

غلام صدیق صابر

بـــــــــه استقبال بهار

بـهـاران گل بـه هـرجا میزند موج
خـوشـی هـردم به دلهـا میزند موج
 
فـضای خــوشـگــوار آمــد دوباره
خـتـن بـویـی زگل هـا مـیـزند موج

ســراســر مـلک مـاشـد ارغــوانی
قـبـای سـرخ صحــرا میــزند موج

زمــرد فــرش کــردنـد دامـن کـوه
گـل ریـحـان ورعـنــا مـیـزند موج

کـنـار بـلـبـل مـسـت وغــزلـخـوان
نـــوای مـرغ ســـارا میــزنـد موج

زایـام بـهــاران بـهـــره گـیــریـــد
کـه فـیـض برمـرد دانا میزند موج

بهـاران همچـو یـوسف هست زیـبا
نــسیـم اش بـرزلـیـخـا میـزند موج

فـضای صلح باشد چــون بـهــاران
به کشور خون چودریا میزند موج

به عــالـم هــرکسـی دارد بـهــاری
مگـر غـم بـرسـر مـا میـزنـد موج

به هـرجـا بنگریـم قــهـر وجهــالت
زدیــروز تـابـه فــردا میـزند موج

بشوی صابر به نیسان قلب خـودرا
کــزآن افـکـار بـیــجـا میــزند موج