آرشیف

2015-1-22

محمد امین

بـــــــــــه بهانة‌ عید مبارکی

 

 همان طوری که به همگان معلوم است عید قربان تزکیه نفس است برای همه مومنان دربرابر خدا (ج)، همان طوری که حضرت اسماعیل به ارادة‌ پروردگارش سر تسلیم نهاد و از جان شیرین خویش به خاطر رضای ایزدمتعالی گذشت؛ پس بر ما و شماست که این روزهای مقدس را گرامی بداریم. و در این روز میمون در مقابل ظلم و بی عدالتی یی که امروز در وطن از طرف زمامداران جریان دارد عهد پیمان کنیم و استاده شویم و نگذاریم که از این بیشتر بی عدالتی و فساد در جامعه ما حاکم باشد.
تجربه نشان داده، دولتی که نتواند به خواسته های مشروع شهروندانش پاسخ صواب ارائه کند خود را در پرتگاه سقوط مواجه خواهد کرد. بناء خواهش من از جوانان و سایر اقشار جامعه به ویژه شهروندان شریف ولایت غور این است که بیایید در این روز به بهانة عید مبارکی دست به دست هم بدهیم و صدای عدالت خواهی که گلو گاه آن جوانان است بلند کنیم؛ و از این دجالان سیاست که هریکی از ما و شما را به نام های گوناگون در بند اسارت خود گردانیده اند،‌ رها سازیم و به خاطر منافع مردم غور کمر خدمت بسته کنیم.
طوری که همه می دانیم از روزگار سقوط رژیم طالبانی، این بقایای لشکر نادری و ارگ نیشنان کاخ ریاست جمهوری، تا حال در افغانستان حدود شصت ملیارد دالر آمریکایی به مصرف رسانده اند؛ که اکثر ولایت های افغانستان از این پول های مصرف شده در بازسازی و نوسازی استفاده اعظمی کردند.   آیا والی صاحب یا کدام مقام با صلاحیت غور گفته می تواند که از این دالرهای مصرف شده چقدرش در غور مصرف شده یا نشده، اگر شده کدام پروژة عمرانی و زیربنایی در غور ساخته شده که بتواند به نیازمندی های مردم غور پاسخ گو باشد. در حالی که خود آقای کرزی در نخستین روزهای ریاست جمهوری خود در حضور مردم در ولایت غور تعهد سپرد که یکی از نیازمندی های مبرم مردم غور برق است که باید طی یک دوسال اعمار شود، که متأسفانه تا هنوز اثری از آن گپک ها و تعهدها دیده نمی شود.
امروز فقر و بی کاری از یک سو و خشک سالی از سوی دیگر دامنگیر مردم غور شده و با فرار رسیدن زمستان راه های صعب العبور غور، مردم نجیب و شریف را این ولایت دچار فاجعة‌ بزرگ خواهد ساخت. آیا جناب والی صاحب با این لاف و گزاف که در آغازین روزهایی که به حیث والی ولایت غور مقرر می شدند ایراد فرموده بودند تا هنوز یکی از وعده هایش جامه عمل پوشیده است. در حالی که امنیت نسبی غور روز به روز خراب تر شده می رود. فساد اداری گسترده دامنگیر ادارات دولتی در غور است که نمونة آن دستگیری رییس معارف ولایت غور است. و جناب والی صاحب در خواب ناز به سر می برد. والی صاحب به جای این که در فکر نوسازی و عمرانی شهر چغچران (فیروز کوه)‌باشد در فکر آن است که چند نمره زمین را به فلانی نفر دهد؛ به خصوص حقلة‌ چاپلوسانی که نگذاشتند که ایشان با همان اندیشه و طرز دیدی که خودش داشت می خواست مصدر خدمت شود؛ نشد. در عوض با دنیای از بغض و تعصب و سمت و سوی که دیگران در گذشته و حال داشتند خود را شریک ساخت. بناء از ایشان هیچ گله مند نیستیم. زیراکه کسی که لاف روشنفکری می زند و بازهم در بند تفکرات خانوادگی و قومی خود غرق شده و در فکر برتری طلبی است. در حالی که ایشان نمی دانند که مالکان این طرز تفکر همیشه در چاهی که برای دیگران می کنند خود غرق می شوند. بنابراین برماست؛ به ويژه کسانی دهل روشنفکری می نوازند لازم است که با یک تعهد همگانی و دست روی دست همدیگر گذاشتن نگذاریم که از این بیشتر حق مشروع ما تلف شود و همه با یک صدا از حلقوم عدالت خواهی و حق طلبی در مقابل زورگویی و استبداد دفاع کنیم و دیگر بازی این مکاران تاریخ را نخوریم.
و در آخر گپک های پراگندة‌ خود را با یکی از سروده های  سعدی شیرین سخن اختتام می بخشم.

خـرمـا نـتـوان خـورد از ایـن خــار کـه کشتیم
دیـبــا نـتــوان بــافـت از ایـن پـشـم کـه رشتیم
مــــا کـشـتـــة نـفـسـیـــم و بـســی آخ بــرایـــد
از مـا بــه قــیــــامـــت کـه چـرا نفس نکشتیم
پـیــروی و جـوانی پی هم چون شب و روزاند
مــا شـــب شــــد و روز آمـد و بـیـدار نگشتیم

محمد امین
دانشگاه کابل،‌ خوابگاه مرکز.