آرشیف

2015-1-26

سید فرید ضیا

بـــــــــــــــی نامی

من به دنبال نامی میگشتم ،حالانکه همه نام ونشان دارند اما مشکل درکجاست ؟
همه ازنسل امپراتور اما ادعای شان سردسته گی ،حکمرانی ودرنهایت خبرچینی؟
همه ازحق ، عدالت ،رسالت وکمی هم دموکراسی دغدغه دارند ، اما شعورشان کوتاست   .
درمیان این همه شخصیت وتحصیلکرده تنها راه برای نابودی همواراست وفقط بی نامی جای این همه را گرفته وهرحرکت بسوی بی نامی ونابودی هدایت میشود . مغزهمه را نام نشان و وقار خراب کرده ولی پوست وپوستین ایشان جامعه را داغدارکرده !
گفته اند درکارخیرتلاش وهمکاری واجب است اما دراینجا عکس آن، تلاش برای لکه دارساختن واجب است . جمله درعین حال اینکه حرف میزنند وخورجین دسیسه را به باد داده وآب درکوزه ای اوباشان شهرانداخته خود جشن میگیرند . این همه مشکلات بی معرفتی رامیتوان آزادی گفت ؟ مرابیاد مقوله ای میاندازد اینکه آزادی شایسته آزاده گان است نه هرلگام گسیخته.  خود کوزه گر،کوزه فروش وخود کوزه شکن .هرناخواسته ای دعوی شاعربودن ،ریاضی دان ،فلسفه دان وبلاخره چیزفهم رادارند ،اماصفت اصلی فقط گنده گوئی وشکم بزرگ کردن است . همه به فکرآقاشدن به خواب میروند وتوقع دارند که صبح وقتی ازخواب برخواستند امپراتورقرن 21خواهند بود،این باعث شده که به حق دیگران پاه بگذارند وبه همه نگاهی حقارت بسته اند . روزگاری بااینها همکارشدیم ،خواستیم نامی را درکنارداشته باشیم وکاری خوب راانجام دهیم ونام ایشان را بالا ببریم  بیخبرازاینکه نامی تلاشش در بی نامی ما است ودرپی بی ثبات سازی وبینامی ما نام خودرامیخواهد، ماهی بگیرد تا شکم بزرگ کند ، این ها خود دردام های بی سر و پا گم شده وبه طرف مرغ هوا چنگک ماهیگیری پرتاپ میکنند ، زنده ولی درگوربینوائی جشن گرفته قطعه قطعه نامه میپرانند . ظاهراً قطعه نامه بالباس وموقف جامعه مدنی نشرمیشود ،میدانیدکه جامعه مدنی  ازخود تعریف وجایگاه دارد . سیاست رادرمناسبات شخصی مغرانه خود ودیگران کثیف ساخته وبه همه نشانه میگیرند، این چه بازاری است که فروشنده وخریدار حضور داشته تماشاچی سود میبرد؟