آرشیف

2014-12-29

یونس عثمانی

بـــــــــــــــــــــــــاران

 

من باران را دوست می دارم
باران٬فرزند نازدانه ای ابر هاست
وقتیکه غم بر من مستولی می شود
درد اندوه در تاروپود من می تند
وکار من به گریان می کشد
باران نرمک نرمک می بارد
ومرا
تا آنجا که اشک ام دوام می کند
همراهی می کند
من باران را دوست می دارم
باران ٬ مادر مهربان دریاست
وقتیکه باران نرمک نرمک می بارد
به گریستن من شباهت دارد
ودانه های بلورین آن
به قطره های اشک من می ماند
من باران را دوست می دارم
وبه امید آن روز زنده ام
که باران دست ام را بگیرد
با خود به آسمان ببرد
تا من باران شوم
ونرمک نرمک ببارم

یونس عثمانی
کانادا