آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

بــــــــــــــرف

سپیده های زیبا
زیبا تر ز حسن یار
بی ریا و پاک آهسته ، آهسته
رقص رقصان فرود آمد
نقش بست بر دل زمین
ز همر آتشین
فرود آمد سپیده های سرد
چکامه های مهرین من به دل سرد زمین
فسانه و قصه گشت
فسانه های آتشین ز مهر
و قصه های سرد تر زسپیده های فضا
فرود آمد با ماجرآ و حادثه
حادثه خانۀ ویرانه شده
ماجرآ  نعش سرد بی کفن
قصه : طفل سپندی و نا گدا و سر گردان
بیوه زن بی خانه و گرسنه حال
فریاد زند به گردون 
کاش ! لحظه دو باره گرم شود
خانۀ سرد ز هستی روزگار
کجا ؟ مهرین شود ، گرم شود آتشین