آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بــــــــــــــرف

شـــد ه  زیـب  زمـیــن  و  آ سـمـا ن  بــرف
ربـو ده  جـلـوه  هـا  ا ز کـهـکـشـا ن  بــرف
 
جـهــا ن  سـیـمـیــن  بـســا ن  نـقــره ُ خــا م
مـکـلــل  کــرد ه   شـا خ  ا رغــوا ن  بــرف
 
ز بـهـــر زنــده گــی  د ر  رُبـع  مـسـکـــو ن
سـفــر کــرد ه   ز بـحــر  بـیـکــرا ن  بــر ف
 
به  غــر با ل  جــو  و  کلــک  مــــلا  یــک
گـهـــر پا شـــد  به هــر جـا  را یگا ن  بــرف
 
لـبـا س  کـوه   و صـحــرا ،  پشــتـه  و  پــل
زر ا نـد ود ه  به  نـقــره  هـمــزمـا ن  بــرف
 
ز بـس  پا ک و لـطـیـف  و د لـنـوا ز  ا سـت
مـوا فـق  شــد  به  ذ وق  کـو د کا ن  بــرف
 
پـیـا م  لـطـف  و مهــر وعــشـق  و ا حسـا س
به  گـو ش جـا ن  د هـــد  ا ز لامکا ن  بــرف
 
غــبـــا ر  کــیـــنـه   و  زنـــگـا ر  نــفـــر ت
بـشــو یـد  ا ز  د ل  خـلــق  جـهـــا ن  بــرف
 
نـو یــد  و  مـــژد ه ُ  صـلــح   و  ســعــا د ت
د هــد  خـلــق  خــد ا  را   هــرزمـا ن  بــرف
 
نـمـود  لـطـف  ذ ا ت   ذ وا لـجـــلا ل  ا ســت
سـفــیــر  ا لـفـــت  و حــســن   بـیــا ن   بــرف
 
ز  شـا خ  عــرعــر  و  بـیـــد   و ســفــیـــد ا ر
بـسـا زد  بـیـگــمــا ن   ســـرو  روا ن  بــرف
 
یـکا  یک  شــا خـه  هـا ی  ســیـب  و  ا مــرد
مـر صـــع   شـــد   ز د رُ  شـا یـگـا ن  بــرف
 
به   شــا خ   و  بــرگ   ا نــوا ع   د ر خـتــا ن
بـبــســتـــه  هـــر کــجـا   د رُ  گـــرا ن  بــرف
 
بـه  یـا د  رویـی  مـحـبــو بـا ن   خـو شــــگــل
بـود  ســیــل  و صـفـا ی  عـا شـــقــا ن  بــرف
 
به  قــعـــر چـلـه  هــا   ز  ا عـجـا ز هـــر جـا
بـیـا ر آ یـــد  ســــر  ز لـــف   بـتــا ن  بــرف
 
بـرا ی کـو د کا ن  ا ز  مـهـــر و  ا خـــلا ص
هــمــی گـسـتـرد ه  فــر ش  پـر نـیـا ن بــرف
 
بـرا ی  ا هـــل  عــلـــم  و  مـعـــر فــت  نـیــز
بـود  ذ کـــر  و دعــا  ورد   ز بــا ن  بــر ف
 
چه  زیبا  سـو ژه  و مـضـمـو ن  بـکــر اسـت 
د ریـن  مـو ســـم  بـرا ی  شـا عــرا ن  بــرف  
 
بـه  بـزم   چـلـه  هــا *  گـو یــی  د رخـتـا ن
به  بـر  کـرد ه  لـبـا س   خـسـروا ن   بــرف  
 
ز ا حســــا ن  خــــــد ا   گــرد یــد ه   نـا ز ل
به مـیـهــن  هـرکجـا   زیـن  ا رمـغـا ن  بــرف
 
نـظــــر مـحـــو  تـمـا شــــا ی  د َر  و د شــت
گـر فـتـه   د ر  بـغـــل  تـا   کـا روا ن   بــرف   
 
مـیــا ن  د و ســــتـا ن  ا ز حــُـب  و ا خـلاص
بـنـا  کـرد عـرف  بـرفــی  د ر جهــا ن  بــرف
 
ولــی  با  ا یـن  هــمـه  ا وصــا ف   نـیــکـــو
به  نـرمی  مـیـکُــشـد  خـلـق  جهـا ن  بــرف
 
به  خـنـد ه  جـا ن  سـتـا نـد   ا ز کـه   و مـه
نـدا ر د  خـنـجــر و تـیــر  و کـمـا ن  بــرف  
 
زســر مـا ی  شـــد یــد  و گــا ه ز بـر ف کـوچ
هــمــی گـیـرد  به  نـرمـی  نـقــد  جا ن  بـر ف  
 
خـرا ب ا ســت  گـر چـه  ا حـوا ل غـــر یـبـا ن
ولی شــا د نـد   کـه  دا رنــــد   آ شـیـا ن  بــرف
 
نــمـــو د ه   بــنـــد   را ه   رفـــت   و  آ مــــد
ز کـا بـل  تا  هــرا ت   و  چـغـچــرا ن  بــرف  
 
فـــد ا ی  عـــز م  جــــز م  و هـــمــت  بـــر ف
که  شــد  آ ب  حـیـا ت  جـســم  و  جـا ن  بــرف   
 
ســـلا م  بـــیــکـــرا ن  ز ا خــلاص   گــو یـــد
حـضــور تـک  تـک   پـیـــر  و جـوا ن  بــرف 
 
کــنـــون  د ر مـقــــد م  بـــر ف   ز مســـتـا ن
کــنــنـــد یا د  عـــزیـزا ن هــمـچـنــا ن  بـــرف
 
نـمــا د  بـرکـت  و ا حســا ن  و فـضــل ا سـت
زعــهـــد  با سـتـا ن  تـا   ا یـن  زمـا ن  بــرف

استاد فضل الحق فضل
چغچران جدی سال 1390 هجری شمسی
ا یـن پـارچـه به مناسـبـت  باریـدن نخـسـتـیـن بـرف سـنـگـیـن در سـر تا ســر کـشـور عـزیـز ودوستـداشـتنی ام افغـانستان وبخصوص بـرفـباری شــدید و مـتـداوم  در شـهــر کا بـل که  گویند هـوایـش بسیار آلـوده شـده  ولـی خوشـبخـتانه  با ریـدن این برف سـنـگیـن با عـث پاکی وصفایی هـوای شهـر و مایهُ مسـرت شهـریان کابل گـردید ؛ سـروده شـده اســت . به ا میــد و آرزوی موجودیت هـوای صاف وپاک و مناسب زنده گی وحیات آبرومندانه مـردم افغـانستان  وجـو مـنـا سـب سـیـاسی شهـروندان افغـان در سـر تاسـر کشـور !
 
* در اصطلاح  کلتورعامیانهُ  مروج در میان مردم   ولایت غور  دوماه آغاز فـصـل زمستان( جدی ودلو) را  بنام چله یاد میکنند بدین معنی که چهـل روز اول را چله ُ کلان و 20 روز با قیمانده را چلهُ خُـرد مینامند وبه قول حضرت استاد خلیل الله خلیلی مرحوم : "
 

از قوس بترسید واز سردی او       کایـن سـخـت کمان دوچله در پی دارد