آرشیف

2016-9-25

رسول پویان

بــــــــــزم نـشــــــاط

انــدوه دل بــه تـار و ربـابـی دوا کنید
رقصیده خاک بر سـر شـوم عـزا کنید

چنـگ و چغـانـه نغـمۀ خـیـام می زنـد
رویـای می بـه طبله و نـی همنوا کنید

درد فغان و نوحـه گـری دل را فسـرد
بزم نـشاط و شـوق و تغنی بـه پا کنید

فرهنگ یأس درد وعـزا را کند فزون
نسـل جــوان را بـه طـرب آشــنا کنید

چک چک زنـان هلهله دربـزم آوریـد
کلک غــزل و کاکل شــادی حـنا کنید

آهـنگ شــور و نغـمۀ باربـد بـشـنویـد
در بزم شعـر خسرو و حافـظ نوا کنید

راگ و مقـام و گـوشـۀ نـو آوریـد پدید
دل های خسته را به طرب پرغنا کنید

در بـزم باده رقص و سماع شورآورد
دیـوان شمس را بـه طربخـانـه وا کنید

باور به شیخ و زاهد و مفتی نمی کنیم
بـا اتّـکا بــه علـم پـنــاه بـر خــدا کـنید

آنچه که جهل طالب وداعش کند حرام
با نور عقل و دانش و منطق روا کنید

افـراط را ز بیخ برون آوریـد ز ذهـن
دنـیــای بـی تعـصـب دل را بـنـا کنید

فقرو فساد و یأس وطن را کند خراب
لعنت به هـرسـه واژۀ مادر خطا کنید

درب قـفـس و بـارۀ زنـدان بشکـنـیـد
خلـقـی ز دام رنج اسـارت رهـا کنید

9/7/2016