آرشیف

2015-9-15

نثاراحمد پژوهش

بـــــــا مـــــــــن

چه زیبا می شود وقتی که تنها می شوی بامن
تمام زندگی زیباست که همراه می شوی بامن
خیال لحظه های من نفس های حیاتِ من
توچون گل ها قشنگی وقتی یکجا می شوی بامن
تمام آرزوهایم توهستی مثل روءیایم
تو ابری آسمانِ من چو باران می شوی بام
تو خندانی تو آرامی تودرمانی به دردهایم

انیس ومونسِ زیبا تو آرام می شوی بامن

پژوهش