آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

بــــــر خيــز !

اى هموطن ديرنشده ازخواب گران برخيز
بانيرو و قوت بهر آبادى مُلك ويران برخيز

همصدا وهمنوا بسوى ترقى وتعالى وطن
هرچه شده،،شده بهرتلافى وجبران برخيز

همه بمدد سعى وتلاش بجايي رسيده اند
حركت وهم بركت زين حالت حيران برخيز

دست اتحادواتفاق باهم و يك مشت شويد
ازبراى رفع همه مشكل درين دوران برخيز

زبيگانه و غير انتظار خدمت و آبادى نبُود
بس بُود همه بيچاره گى درين زمان برخيز

فكروافكاربدل كن و ازتاريكى وجهل بگذر
هوشيار برعليه سياستهاى شيطان برخيز

فريب دشمن مخوردگر،برحال خويش بنگر
ازشربدور،بهرخيروثواب ازدل وجان برخيز

زين بيش مگذار مُلك دربدرو بيچاره شود
بايك فكرونظر درپى آبادى وعمران برخيز

 

دبير٢٠١٤ هالند