آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

بــــــايست !

ميهن ويرانه را باكار وتلاش آباد بايد كرد
ازشروفساد،خودى و بيگانه آزاد بايد كرد

باخدمت صادقانه، تساوى حقوق برادرانه
ملت زهم گسسته رامتفق وبااتحادبايدكرد

اين امرخطيرنه برشعارو نعره ميسراست
صدق وصفااعتمادودوستى ايجادبايدكرد

زحلقات بريد وبرمبناى شهروندى انديشيد
ازباج وخراج دادن پرهيز،عدل ودادبايدكرد

خيل دزدان نكند كارى،جزاستفاده ازمقام
دست اينان گرفت ودلى همه شادبايدكرد

رشوه ،شرو فساد خودشده موجب ناامنى
اينهمه ازرگ وريشه خشك وانسدادبايدكرد

پيشرفت وترقى ميسرشودزدوستى واتفاق
دلهاى پرازعداوت،تهى زكينه وعنادبايدكرد

دبير، بايدكرد، تلاش گران وهمگان ميطلبد
ورنه رنج واندوه واطاعت ازهرشيادبايدكرد

 

دبير٢٠١٤هالند