آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

بــــــاز هــــــــم در بــــــارۀ سال 2014

به هر اندازۀتقویم بسوی سال 2014 تقرب میجوید پرابلم ها ودشواری بیرون رفت قوای خارجی (ناتو)در ذهنیت ها بشکل جدی تداعی یافته ،همه در جستجوی بیرون رفت از این بحران وورطه هولناک هستند، دلالان سود وسرمایه با اتکا با مافیای اقتصادی شربت های جام شرین درآمد های غیر قانونی را با دستان باز بنام بازار آزاد قاپیده، ودارو ندار مردم بیچاره را به یغما بردند،و در صدد نقل مکان واین انتقال این پول های باد آورده به جای های امن هستند ،فرزندان وخانواده های آنان قبلا در جای های امن به ناز ونعمت وبخاطر آسوده میزیستند، ولی بازهم درآمد های بزرگ ونعمت های وافر را بعداز این افزوده نمیتوانند در حسرت اند. فساد پیشه گان از وسوسه و دغدغۀ محیط نا امن داخل کشور آسوده خاطر گشته به جایگاه امن واسایش زا بر میگردند ،مافیا بین المللی وکمیته 300 سود های وافر که از سهم 70 میلیارد دالری تریاک هرسال به جیب میزدند در صدد جستجوی جای دیگر در کرۀزمین با طرح پلان ونقش های طویل المدت دیگر اند ،سفره نشینان متملق وچاپلوسان دربار باحسرت بسوی تغیر وتحولات اجتماعی نگرسته ، ودوباره در صدد احیای پروژۀدیگر جهت حصول آزمندانۀ نعم مادی دیگر در تقلا هستند . 
تفنگ سالاران شریر، چپاول گران وتمامیت خواهان که از برکت جنگ های تنظیمی ودرگیری های داخلی سرمایه های هنگفتی دزیده وبه جیب زده بودند این بار هم چون گرگان گرسنه بسوی مردم نگرسته به مردم هوشدار "میدهند، زمزمۀ آنها چنین است که بازهم آنارشیزم اجتماعی فرا خواهد رسید و انها از آب گل آلود ماهی صید خواهد نمود، فقط مردم بیچاره مستعضف آن سالهای تیره وتاررا بیاد میاورند که چون برده وار مورد عتاب سالاران تفنگ بودند ،با درک از آن وضیعت وضع نا هنجار آن سالها، در فکر چاره جویی اند .آن سالهای نیکبت بار که مردم صلاحیت حفظ مال جان وناموس خودرا نداشتند از تکرارآن در هراس اند، ولی بازهم در نهایت نگاه ها وچشم های تیز بین خوشبینانه به وسایل وابزار های شکنندۀ بدست امده در این ده سال اخیر به امید وامیدواری مینگرند، آنها پدیده های صانع ودست آوردهای نا پایدار اجتماعی را به حیث اتکا باالقوی وبالفعل نگریسته وبه شاید باید ها به باورمندی مینگرند .ولی به صورت کل یگانه مرجع ومراد مردم مستعضف قوای مسلح کشور است که شاید بتواند این نا بسامانی هارا مرهم گذاشته از این ورطۀ درد ناک جامعه را برهاند، ولی بدبختانه بزرگترین دشمن قوای مسلح افغانستان پاکستان همسایه بیرحم متجاوز مستبد ولجوج است که همیش در صدد نفوذ به داخل قوامسلح ما بوده در جهت تخریت وانهدام این قوا گام برمیدارد، شایعات وگذارشات وجود داردکه نفوذ ای اس ای بداخل قوای مسلح کشور غیر قابل کنترول گشته در ریاست های قوای مسلح عناصر ولابی ها مشکوک پرسه میزنند .نهاد های ملی استخباراتی کشور در خواب غفلت بوده ویا گذارشات آنان مورد توجه شورای امنیت ملی کشور قرار نمیگیرد، جنرال های وطن پرست چون جنرال امرخیل بخاطر ضدیت با پاکستان از وظیفه کنار زده شده، وتمام کسانی که در جهت تخریب سیاست های پاکستان باشند از وظیفه سبک دوش،و به حاشیه رانده میشوند . 
مدت یکسال ولایت سرحدی کنر وکنرهای مظلوم تحت حملات راکتی قوای پاکستان قرار دارندگذارشات والی ومسولین امنیتی آنان حتی وزارت داخله وقعی گذاشته نمیشود قوای ناتو هر حرکت وفیر راکت را میتواند در هر جای دنیا تثبیت نماید، در مورد حوادث کنر وحملات راکتی پاکستان اظهار بی خبری نموده وآن گزارشات را مشکوک مینامد، بدون شک وتردید این برخورد ناتو قابل تشویش است .قبلا مقالات متعدد بنده وپیشنهاد های پی در پی در قسمت تصفیه اردو از عناصرمشکوک ولابی های کشور های همسایه سخن رفته است بعضی ازاین مقالات توسط ایمیل های جداگانه به مجله اردو ارگان نشراتی آن وزارت فرستاده شده ،واکثریت آن مقالات نسبت ضدیت با پاکستان اقبال چاپ نیافته است بازهم با تکرار اذهان میگردد خطری که اردوی افغانستان را تهدید مینمایید نفوذ استخبارات دو کشور همسایه خاصتاء پاکستان بوده، غفلت در زمینۀ مبارزه با عوامل نفوذی ای اس ای مخاطرات جدی در آینده بوجود خواهد آورد .