آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

بـــــازی دوگانـــه امریکا وپاکستان درقبال افغانستان

 

ازآغازپیروزی مجاهدین وسقوط حکومت داکترنجیب الله وفرپاشی امپراطور روس ،امریکا درسددحضوردرکشور های اسیای میانه برآمد وان هم ازادرس پاکستان .پاکستانی ها نسبت به امریکاهی ها درسیاست استخباراتی وجلب جذب جانب مقابل خدعه ونیرنگ قوی تر هستند درطول مدت روابط پاکستان امریکا تنها پاکستانی ها از امکانات پولی وتسلیحاتی وتخنیکی امریکا استفاده نموده اند دربدل ان امریکا هیچ سودی نداشته است.جلب توجه سیاست مداران امریکا برای پاکستان حیاتی است به هیچ صورت پاکستانی ها نمی خواهند دوستی امریکارا ازدست بدهند چون رقیب عمده شان (هند)درانتظار فرصت است .دراینجا افغانستان باسیاست های نچندان قوی اش قربانی اهداف شوم سیاست های چندپهلوی امریکا پاکستان وهند است ایرانی ها همیش از پشت سر خنجر میزنند. امریکای ها درایجادشبکه های هراس افگن تروریست ازقبیل شبکه حقانی باسازمان استخبارات پاکستان وعرب ها شریک هستند،حملات موشکی پاکستان درمرزها افغانستان به مشوره امریکا صورت میگیرد چون موضوع امضای پیمان استراتژیک یا موافقه برای حضور دوام دار امریکا درافغانستان ضرورت دارد تا به مردم نشان داده شود اگرحضور نیروهای امریکا درافغانستان گرگ های پاکستان افغانستان را میخورد.
ازحضوردوام دار امریکا درافغانستان تنها پاکستان نفع میبردنه افغانستان چون حضور لانه های هراس افگن دران کشوریک هشداربرای امریکاه است تا افغانستان ،بقای نیروهای امریکا ی تنها بخاطرسرکوبی تروریست های خود ساخته شان نیست بلکه اهداف درازمدت درمنطقه دارندکه یکی آن ازبین بردن حکومت موجوده ایران است .صدور تروریست هادرمرزهای روسیه وکشورهای همجوار ،ترکیه ازبکستان …است تا روسها مصروف بمانند دیگربه سیاست آسیای میانه چشم نداشته باشد .
اگرپاکستان دست ازمداخله ،اعزام تروریستها ،جاه دادن به شبکه های هراس افگن،طالب والقاعده که اصلا این نام های برای تبلیغات سیاسی واستخباراتی بیش نمی باشد درواقعیت امر همه کاره سازمان استخبارات وجنرالان متقاعد پاکستان است ،بردارد ؛برای حکومت افغانستان لازم است تاازدوستی باهند صرف نظر نماید چون ضرردشمنی پاکستان به مراتب بیشترازنفع دوستی باهند است .مابدون (هند)یک افغانستان باثبات داشته میتوانیم ولی بدون پاکستان مشکل ازآنچه میگزردبدترخواهد شد(ازآتش دور دست کسی گرم نمی شود.پیمان راه بردی استراتژیک باهند هیچ دردی موجوده افغانستان رامداوا نمی کند ازهمه مهم تراین است تا درسدد حل اساسی مشکل باپاکستان تلاش جدی شود.اگر به این امید باشیم که امریکا پاکستان را ازین بیشتر تحت فشار قرارمیدهدتابه خواسته های دولت افغانستان که عدم مداخله است تن دردهد این یک خیال بیش نیست امریکا ی ها بدیل پاکستان را درضرفیت های موجوده افغانستان پیداکرده نتوانستند ،پاکستانی های غیرپشتون باامریکای هادرازبین بردن یا حداقل ضعیف ساختن حرکت های ملی پشتونخواهی درهردوطرف مرز پاکستان وافغانستان موافق هستند نگاه داری شبکه حقانی ،شورای کوئیته )ملا محمد عمردیگر مفهوم برای پاکستان ندارد.