آرشیف

2015-1-22

شمس الحق موحد

بــــزرگترین فتنه انگیز کـیســــت

اسلام دین اخوت،برادری،صلح،عدالت،وبرقراری است اسلام همیشه مخالف وحشت،دهشت،بغض،کینه،عداوت،جنگ،وخونریزی بوده است نه تنهادرصحنه شعاربلکه جهانیان درصحنه عمل این خصوصیت وویژه گی زیبای اسلام رادیده اندهم چنین جهان کفر هم به وضاحت این ویژه گی اسلام رادیده ومیدانند دنیای غرب نیزدرعصرحاضرسنگ بشردوستی رابه سینه میزندوخودرامدافع اصلی حقوق بشرعنوان میکنندوهمه روزه ازطریق رسانها مطبوعات ونشریه هااعلان میکنندکه ماازبشرحمایت میکنیم ونمیخواهیم انسانها دروحشت ودهشت زنده گی کننداماسوال اینجاست که دیکتاتوران جنک افروز دنیانه هتلرزنده است نه ستالین ونه هم موسولینی ونه هم فرانکوبازهم دنیاآرام نیست. درهرگوشه دنیاانسانهامجروح وکشته شده بخون آغشته اندالخصوص جهان اسلام دربلادمسلمانهایتیمهای بی پدربیوه های بیشوهربیش ازپیش دیده میشوند اعلامیه حقوق بشر65 سال میشودنشر شده اما چرامسلمانها شاهدقربانیهای دست جمعی هم نوعان خودهستدوازاین ناهیه بطورمتداوم رنج میبرند؟سازمان ملل درسال 1947تشکیل وبه فعالیت آغازنموده نموده است امابعدازآن دنیابشرومسلمانان سخت ترین روزهارادیده وبچشم سرمشاهده کرده اندشهید شدن مردم فلسطین حملات درخلیج مبارزات ایران وعراق نبردهای عراق وکویت کشتارگاهای بوسنیها جنگها درآذربایجان وشیشان وبالاخیره تجاوزبی مجوزناتودرعراق ،جنگهای مستمرو داخلی درافغانستان وکشته شدن هزارهاانسان خرابی اوضاع درسوریه وسایر مشکلات جهان اسلام چرا؟این جنگهاراکه دامن میزند؟عاملین اصلی این قضایاودسائیس کیست؟چه دست پشت صحنه کارمیکند؟این کدام گروه است که این قدرجنایت میکند؟بلی دوملل مشهوریعنی اسلام وکفرانهاکه نیستنداسلام بدون شک وشعبه کفرهم ندای بشردوستانه داردپس گروه که اینقدرمشکل زاوپرآبلوم آفرین است کجاست بایدجهان اسلام بداندوآگاه شود که عامل اصلی این همه مشکلات کیست بلی درسال 1990 یعنی 23 سال قبل ازامروزدرگردهمای کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)که درسویدبرگذارگردیدخانم مارگرت تاچرصدراعظم وقت انگلیس درباره اهمیت بقای پیمان ناتوکه اساسا برای رویاروئی باپیمان کمونیستی وارسا ساخته شده بودسوال کردکه بعدازسقوط کمونیزم وپیمان وارساایامبرری برای بقای پیمان ناتوموجوداست آنهاگفتندبه مبررچه ضرورت است مابه پیمان خودتازنده هستیم متعهداستیم خانم تاچرچنین استدلال نموده گفت {هیچ نظریه وفکری بدون داشتن دشمن دربرابر خودنمیتواندزنده بماند}آنهابعدازشنیدن بیانات خانم تاچر بااتفاق آرا اسلام رادشمن جدید ی برای خودانتخاب کردندبلی غرب ودرمجموع جهان کفر بعدازآن مثل گذشته هاجنکها ومشکلات رادرجهان اسلام دامن میزنندآنهاازراههای مختلف توانستند تافتنه هاوآشوبگریهای بیش ازپیش رابرای جهان اسلام به وجود بیاورندمن به این باور هستم که کشورهای اسلام به طورمجموع برای هم دیگرمشکل آفرین نیستند بلکه یک تعدادمذدوران وغلامان حلقه به گوش هستند که آنهانه اندیشه اسلامی درست دارندنه هم عشق به وطن آنها به خاطر خوشی اربان ملحد وپلیدخودازآدرس یک کشورمسلمان کارهای ضد اسلامی وضدبشری راانجام میدهندکه این خودزمینه عداوت رادربین دوکشور اسلامی به میاوردامابکلی مجموع مسلمانان چنین اندیشه نداشته وندارندجنگ،دشمنی،عداوت،خونریزی ،بغض،کینه ،فتنه وفسادازاساسات اسلامی نبوده ونیست ودراسلام به طورکل جای ندارداینها همه وظایف اصلی وصفات بارز کفاربوده که به علت غفلت مسلمانان دربین شان رخنه نموده به وجودآمده است درنتیجه مشکلات تمام جهان اسلان رارهروان خانم تاچرومذدوران وحمالان شان دامن میزنندوبنام اسلام ختم میکنندتااین دین زیبارا بدنام سازنداماباید بدانندکقار ومذدوران شان که جهان اسلام آنهارا از23سال قبل نه بلکه از 1334 سال قبل میشناسند که دشمنان اسلام اند که خداوند (ج) برای شان خبر داده است در آیه(120)سوره بقره فرمودند که یهودونصاری ازشماراضی نمیشوندتازمانیکه کافر نشوید پس ای مسلمانان چرانمیدانیم که دشمن ماکیست وبه یکدیگر ظلم وجفامیکنم دشمن همه یکی است برای نجات خود باید درست بیندیشیم وبرای به وجودآمدن صلح درجهان اسلام واردصحنه های عمل شویم به امید صلح دائیمی درجهان اسلام 

شمس الحق{موحد} غورفیروزکوه