آرشیف

2015-2-4

داکتر نعمت رسا

بــــرنــــــــــــــدهء قبل از انتخابات
 

افغانستان در شرايطي وارد دور جديد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوري میگردد که مردم  بطور فزاينده اي در آتش جنگ ميسوزند.

اين انتخابات در حالي تدوير مييابد ، که ده ها سازمان استخباراتی خارجی بصورت اشکار و پنهان مصروف فعالیت و پیشبرد اهداف شان در افغانستان  بوده و  قوای نظامي ده ها  کشور  با پيشبرد  یک جنگ سر در گم در افغانستان سبب تلفات درد اور و کشتنار بی رحمانه مردم بیدفاع افغانستان ميگردند.    

این انتخابات در شرایطي دایر میگردد که جنگسالاران قسما در تباني با قواي خارجي به ظلم و ستم شان بر مردم ادامه  داده و هکذا  طالبان طی عملیات نظامی و خاصتا حملات انتحاری خويش علیه قواي  خارجی و دولتی باعث کشتار مردم ملکی می گردند.

اين انتخابات زمانی تدویر می یابد، که یک گروه مافیای اداری، سیاسی و تنظیمی ازین وضع به نفع خويش استفاده کرده،  مصروف زر اندوزی و غارت دارائی های عامه و مالکيت هاي شخصي مردم میباشد.

اين انتخابات در حالي برگزار ميگردد که تعداد قابل ملاحظه ء از قرا و قصبات و عدهء از ولسوالي هاي  کشور در کنترول نيروهاي طالبان قرار داشته و حاکميت موجود از تامين امنيت مردم  عاجز مياشد. قواي  ناتو، مقدم بر همه ايالات متحده امريکا با ازياد قواي نظامی خويش در افغانستان  تلاش ميورزند، تا ظا هرا زمينه مشارکت مردم  را در انتخابات رياست جمهوري مساعد گردانند.

بنظر من برگزاري اين  انتخابات يک  نمايش سياسي است ، که پيروزي  بازيگر اصلي ان در حمايت و کمک مستقيم اضلاع متحده امريکا  از همين اکنون هويدا بوده  و وي را ميتوان برنده ء قبل از انتخابات ناميد.

"برندهء" مذکور در حقيقت در برابر تاريخ و مردم افغانستان بازنده ء مجددي است،  که به جز از ريختاندن اشک دروغين و هيا هوي فريبنده و ميان تهي  ديگر کاري را انجام داده نمي تواند. درين نمايش از کانديدان ديگر منحيث افزار بخاطر گرم ساختن اين کارزار و تمثيل دموکراسي استفاده صورت ميگيرد. آنها  بخوبي ميدانند که فرد مورد اعتماد و حمايت اضلاع متحده امريکا برنده ء انتخابات خواهد بود،  اما  براي کسب امتيازات سياسي و بدست آوردن منافع شخصي،  نامهاي  خويش را در لست طويل  کانديدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان  درج نموده اند.

کانديدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان  بايد دانند،  که از عواقب ناگوار اين مانور ناکام  سياسي به نوبه خويش مسؤل و جوابده خواهند بود.  

بکمال تاسف بايد ياد آور شد، که يکتعداد از احزاب سياسي افغاني  بجاي آنکه براي حل پرابلم اصلي کشور يک طرح جامع سياسي را که پاسخگوي نيازمندي هاي کنوني جامعه افغاني باشد، ارائه بدارند يا با معرفي کانديد خويش در انتخابات  ويا  با اعلام حمايت عام و تام خويش از پروسه انتخابات رياست جمهوري افغانستان  ،انتخابات مذکور را مشروع ميدانند.

از ديد من،  براه انداختن انتخابات و هر اقدام  سياسي ديگري که از حل سياسي مساله افغانستنان يعني توافق ميان مقاومت مسلح افغاني و امريکائي ها طفره رود، نمي تواند درد اصلي مردم ما را مدوا نماید  و منجر به تامين صلح و امنيت در کشور گردد.

جوهر اين توافق را بايد پذيرش واحترام به اصل خود اراديت مردم افغانستان مبني بر تعيين نظام و زعامت سياسي شان ، خروج قواي نظامي خارجي از کشور  و تضمين  عدم بروز هر نوع خطر از سرزمين افغانستان براي تمام کشور هاي جهان منجمله اضلاع  متحده امريکا تشکيل دهد.