X

آرشیف

بــــرنـامـه همبستگي مـلــــــــي

نــازم ايـــن بــرنــامــــه را كـــزوي رفـــاه مـلــت اســت
درس او هــمـبـســتـگـــي شـيـــــرازه او وحـــد تـــســـت
 
روح هــمــيــــاريـســـــت انــــدر كـــالـــبــد هــر دهــكــده
در حــريـــم قــــريـــجــــــات از دهـــكــــــده تــــا ده پـــده
 
راه انـســـانـيـســــــت آذيــــن مـيـكــنـــــد مـــلــك وديـــار
رمـــــز پــيـــــروزيــــش آبــــــادانــــي و تـســريـــع كــار
 
از بــــراي خــــود كــفــــاهـي طرح هايش ساخت و ساز
مـــايـــــه بـيــــداري قـــريــــه اســـت و مــرفــوع نــيــاز
 
بـــاچــنــيـــن عــــدل و اخـــوت هـسـت یک رسـم شريف
هـيــچ بـــرنـــامـــه بـــه ايــــن واژه نــمــيـگـردد حريـف
 
راه و آرمـــانـــــش هــمـــه عــمــران و رشـداقـتـصــاد
قــريــــه هــا آبــاد از ايــن رسـم است و اهل قريه شاد
 
بـــخـــشــــد حــس مــالـيـكـيـــت مـــــردم مــحـــــروم را
مــيـبــــرد از يـــــاد تـــلـــخـــي هـــاي جـنـگ شــــوم را
 
وحـــــدت و شــفــــافــيـــــت آرد تـــــوانــمـنــدي بـــبــار
جـمــلـــه هــمــيـــاريــــم تــــا بـهــبـــود يـابـد روز گـــار
 
حــس مـســـولـيـــت پـــذيـري را ضـمـان مي گــردد اين
از صــفـــــا وهــمـــدلـــي هـــا تـــرجـمـان مـيگردد اين
 
ابـتــكـــار كـــار ايــجــــادي بــــدســــت مــــردم اســــت
نـقـــش دولـــت در مــيــــان ايـن رضـا كـاري گم اسـت
 
خــود حـســابــــدار و كـلـيـــد صـنـدوق انـدر دست شان
آنــچــه خـــود ســازنــد انــدر قــريــه مـزدشـصـت شان
 
بــرق و آب و زنــدگـــي را خـــويــــش تـآمـيـن مـيـكـنـد
بــر مـــراد خــويــش كــار خــويش تـعـيـيـن مـي كــنــنـد
 
ايـــن مـــوفـــق طـــرح مـحـبــوبـيـسـت در افـغـانـستـان
مـي بــود مـقـــبـــول مـــــردم وزتـعــــــرض در امـــــان
 
مـــردمــــان ســــالاري قـريه اسـت و ملت راضي است
بـاشـد ايـن دسـت و نـشـان كــــار در هــــر دور دســـت
 
حــــال اگـــــر بــانـــك جـهـــانـــي هـمــت مــردانـه كــرد
دســـت هـمــت بــر كـمـــر ايــن مــردم فـــرزانــه كـــرد
 
خــــوش درخـشــيـــده است اين بـر نــامه در افغانستان
خــاصــــه در خــاك هـــري ايــن ســرزمــيــن بــاسـتان
 
ور گــــذارد دسـت آشـــوب جـــفـــــا آنــــــرا بــــكـــــــار
كـــار هــــا را بـــر بــنـــــاي عــقــــل ســـازد اســتـــوار
 
راســــت گــــردد اقــامـــت تـــاريــــخ زيــن كــاروعـمـل
بـيــخ بـيــكــــــاري و غـــــم را بــــركــنــد در هــر مـحـل
 
شــمـــع روشـــن كـن در يـن مـيـدان (همـايي) مردم اند
گــوئـيــا بـر نـامــه خــورشـيـد اســت و مـردم انـجـم انـد

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.