آرشیف

2015-1-16

فیض محمد میرزازاده

بـــررسی بــــرخی از ادارات دولتی ولایت نورستان

بررسی برخی از ادارات دولتی ولایت نورستان

 

امروز مورخ 6/12/1391 محترم فیض محمد میرزازاده معاون ولایت نورستان به سلسله برنامه های خویش از ادرات ذیل دیدن نمودند.

1- ریاست کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین 
2- مستوفیت 
3- زراعت ومالداری 
4- اطلاعات وفرهنگ 
5- اقتصاد 
6- شورای ولایتی 
7- ریاست معارف 
8- حوزه فرعی دریای پارون 
9-تربیه معلم

این بررسی صرف دربرگیرنده نظارت از چگونگی کار کردهای اداری ومشاهده افراد اداره وتنظیم امور یومیه کارمندان ادرات بوده وبس ودرضمن طبق هدایت شان هیت چهار نفری نیز به منظور بررسی همه جانبه تحت ریاست سارنوالی ولایت تشکیل گردیده است این هیت وظیفه دارد تا تمام مشکلات و سهولت های ادارات را بررسی نموده وگذارش خویش را غرض اتخاذ تصامیم به مقام ولایت ارایه بدارند ضمنا روند نظارت بطور جدی از طرف مقام ولایت ادامه دارد که برمبنای آن سیستم مکافات ومجازات طبق قانون عملی خواهد شد .
قابل ذکر است که محترم میرزازاده تا هنوز ازروند کاری ریاست های سره میاشت ، دیدار از مدریت محبس ،امور زنان ،تمام کلنیک های صحت عامه ،پوسته ها ی امنیتی ، جریان برف پاکی وجویای احوال مردم ازیک تعدا د قریه جات را انجام داده اند و بعضی ادرات که موفق بوده اند مستحق مکافات شناخته شده اند.