آرشیف

2016-4-17

نثار احمد کوهین

بـــانـــــــــــــــــــــو:

تمامی روزهای من نمیشه می کند برگرد
مرا لحن صدای تو به نشه می کند برگرد 

هنوزم زنده می گردم من از آب وهوای تو
غمت تازه نهالک را بی ریشه می کند برگرد

بیا ای باغبان دل درختانت همه زرد است
 چنارت جان فدای جور تیشه می کند برگرد

تو رفتی نو بهار من بهارم فصل پایز است
شبیه شب همه روزها انوشه می کند برگرد

تو رفتی بانو ای بانو! قسم بی تو نمی مانم
دلم یاد تورا هردم همیشه می کند برگرد.

کوهین
18 فروردین 1395
6/آوریل 2016
فیض آباد _ بدخشان