آرشیف

2015-1-14

محمد اسحاق همراز

بـــازسازی چغچران و جنجال آمریت تلویزیون ملی غور

 

دولت در حقیقت خدمتگار مردم است وادارات دولتی به خاطرخدمت به مردم به میان آمده اند. شهرداری چغچران هم یکی از این ادارات دولتی است که برای مردم کار می کند وهدفش آبادی، زیبایی ، نظافت ورونق شهرمی باشد.
از مدتی دوسال به این طرف دعوی حقوقی مابین قوماندانی امنیه و ادارۀ محترم رادیوتلویزیون به صورت جدی جریان دارد و شاروالی نیزدر این قضیه دخیل می باشد. ما زمینی را که با قوماندانی امنیه تبادله کرده ایم بعد از دوسال مدارا و مذاکره سرانجام به اثر اوامر مقامات و ضرورت شهر، تصمیم به تطبیق نقشه های شهری گرفتیم. آمریت تلویزیون به جای پذیرش فیصله های عدلی وقضایی سروصدای مطبوعاتی به راه انداخت وقضایا را معکوس جلوه داد. می خواهم در این مورد برای همشهریان عزیز وغوری های عزتمند معلومات بدهم تا آنهای که ازتاریخچۀ قضیه اطلاع ندارند ، قضاوت عادلانه ومنصفانه داشته باشند و از منافع عام غور باخبرشوند.
1- شاروالی یک ادارۀ دولتی است که تمام فعالیت ها ومصارف اش بر درآمد وعواید خودش استوار است واگر عواید نداشته باشد، طبیعتا کاری هم به مردم نمی تواند.
2- یکی از منابع غیرثابت عواید شاروالی فروش جایدادهای شاروالی است که بخشی از بازسازی ومصارف شاروالی ازین منبع به دست می آید.
3- تمام ادارات دولتی که از خودشان زمین ندارند وقتی تعمیر می سازند از شاروالی زمین خریداری می نمایند که متأسفانه قروض بسیاری هم بالای برخی از ادارات هست که تاحال نپرداخته اند.
4- برخی ادارات خودشان از سابق جایدادهای دارند که وثایق و مدارک آن را در دست دارند و قوماندانی محترم امنیه یکی از آن جمله است.
5- حدود دوسال قبل وحتا پیشتر از آن قوماندانی می خواست برای آمریت ترافیک خویش ساختمان بسازد. قوماندانی محل کنونی تلویزیون را برمبنای اسناد دست داشته ، از خود می دانست اما اینجا برای آمریت ترافیک مناسب نبود ولذا زمین خویش را با شاروالی تبادله کرد وتعمیر خویش را نزدیک رهایش مستوفیت آغاز به کار نمود.
6- از آن زمان تاحال شاروالی همیشه با اداره محترم تلویزیون تماس گرفته که زمین شاروالی را تخلیه کند و جلو بازسای شهر را نگیرد یا اسنادی مبنتی بر مالکیت خویش از مقام های قضایی بیاورد که اصلا به خواسته های شاروالی ارزش داده نشده است.
7- چندین بار مقام ولایت وشاروالی و ریاست محترم اطلاعات وفرهنگ به وزارت محترم فرهنگ مکتوب فرستاده ایم که یا اسناد ارایه نمایند ویاهیأتی را به غور اعزام بدارند که به علت نداشتن دلیل ومدرک ، شانه خالی کرده اند.
8- ما به آزادی بیان و موجودیت رسانه ها افتخار می کنیم وآن را دست آورد بزرگ نظام می دانیم، اما این نباید بدان معنا باشد که کارهای غیر قانونی را نیز به بهانۀ این موضوع بپذیریم واز حق خود وحق مردم دفاع نکنیم.
9- از دوسال به این طرف چندین جلسه به خاطر حل این قضیه با دوستان تلویزیون گرفته شده است. ما، در مقام ولایت، شورای ولایتی، شهرداری وغیره چندین بار روی پس گرفتن زمین خود مذاکره کرده ایم و خواهان دلسوزی به این اداره بوده ایم که متأسفانه به حسن نیت ما توجه نشده است.
10- بزرگان غور، اعضای جامعه مدنی، علمای کرام و اهالی شهر مانند استاد فضل الحق فضل، مولوی عبدالخالق حیدری ، خدایارواقف، محمدحسن حکیمی ، استادساقی ، رییس اطلاعات وفرهنگ ، حاجی سلطان محمدقصاب ، الحاج مجیدی ودیگر بزرگان چندین مرتبه پیشنهادها و نظریات شاروالی را به تلویزیون برده اند تا قضیه از این طریق حل شود ، اما کسی به حرف بزرگان اهمیت قایل نشده است.
11- تعمیر سه اتاقه فعلی تلویزیون بدون اتاق های مناسب بدون آشپزخانه ، حمام و تشناب می باشد که برای تلویزیون اصلا مناسب نیست، ما خواستیم یگانه رسانه تصویری ما جای داشته باشد که شایستۀ شأن و اتوریتۀ آن باشد وامکانات بهتری داشته باشد اما دوستان تلویزیون به حرف های کسی اهمیت نمی دهند.
12- شاروالی پیشنهادکرد که از سوی شاروالی به خاطر دلسوزی به رسانه ها ومطبوعات به مدت سه سال برای تلویزیون تعمیر مناسب درجای مناسب کرایه می کند و زمین کافی در پلان پنجم در اختیار تلویزیون می گذارد ومقام ولایت هم مسولیت ساختن تعمیر جدید را به عهده گرفته است ؛ اما دوستان غیر از حرف خودشان ، حتا گفته های آمر مافوق را نیز نمی پذیرند.
13- برمبنای تحقیق و نظر مقامات عدلی، اسناد ومدارک وفرمانی که تلویزیون ادعا می کند که در دست دارد اولا اعتبار حقوقی ندارند وثانیا مربوط به محل تعمیر سابقۀ مخابرات می شوند نه تعمیر کنونی تلویزیون.
14- محل کنونی تلویزیون ملکیت قوماندانی امنیه است که با شاروالی به خاطر تعمیرترافیک تبادله شده و به هرحال مسولیت آن به دوش قوماندانی محترم امنیه است و ما فقط زمین تبادله شدۀ خود را می خواهیم.
15- دعوی حقوقی میان قواماندانی امنیه ورادیوتلویزیون از سوی سارنوالی و آمریت قضایای دولت وآمریت حقوق به نفع قوماندانی فیصله شده و سارنوالی دلیلی نیافته که قضیه را به محاکم رجعت دهد و فیصله را قبول کرده است که اسناد ومدارک وجود دارد.
16- ما در قرن 21 زندگی می کنیم و شهر ما نیز باید مانند دیگرشهرهای کشور رشد وترقی نماید وساختمان های زیبا و عصری در آن ساخته شود ، مناسب نیست که به دلایل شخصی وسلیقوی جلو رشد وترقی شهر گرفته شود و روند بازسازی شهر اخلال کرده شود.
17- جالب است که تلویزیون محترم خودرا مظلوم جلوه داده و شاروالی را به غصب جایداد خود در رسانه ها متهم کرده است ؛ درحالی که قضیه کاملا برعکس می باشد واین تلویزیون است که زمین شاروالی را غصب نموده و در تمام جلسات بدون دلیل باهمه گان ، زور گفته است.
18- تمام اقدامات شاروالی از جمله در این قضیه در مشوره و لزوم دید مقام ولایت، بزرگان شهر، جامعه مدنی ومردم صورت می گیرد و ما بیشتر از هر ادارۀ دیگر با مردم بوده ایم و خواست مردم را عملی کرده ایم.
19- موضوع بسیاربسیار مهم این است که در سال 93 شهرداری برعلاوه پروژه های دیگر ،پلان پروژۀ شبکه آب آشامیدنی چغچران را روی دست دارد و این پروژه حدود چهیل وپنج تا پنجا ملیون افغانی مصارف دارد وشاروالی به خاطر صحت وسلامتی مردم و رفع تشنگی شهریان و نظافت شهر ، به پول ضرورت دارد و مجبور است که تمام چشمه های عایداتی خویش را برای تهیه آب شهر ، به کار بندازد تا این پروژۀ مهم زودتر به پایۀ اکمال برسد.
20- تمام عواید و درآمد های شاروالی نه به حساب شخص، بلکه در یک نمبربانکی دولتی واریز می شود و اگر زمین و جایدادی به فروش می رسد و یا محصولی تأدیه می شود ، پول آن مستقیما به حساب دولت می رود و اسناد و مدارک آن حفظ می شود و تخصیصات برای مردم و در خدمت مردم قرار می گیرد.
21- حمام عصری ، دروازۀ شهر، جغل اندازی سرک ها وکوچه ها، اعمار تشناب ها، اعمار زباله دانی ها، خریداری وسایط، بلوار های شهر، نظافت وپاکی شهر، موضوع آبیاری نهال ها وپارکها که در سال گذشته انجام شد در بدل پول صورت گرفت و حالا هم برنامه های آینده به پول شما شهریان عزیز و در آمد های دیگر شاروالی بستگی دارد و اگر ما زمین غصب شده ای خویش را پس نگیریم و تمام منابع خویش را استفاده نکنیم این برنامه ها اجراء نخواهد شد چرا که هیچ وقت از سنگ حلوا نشده است. ما توانایی آن را نداریم که چغچران را از جیب خود بسازیم، همین چشمه های عایداتی ومحصولات شما است که شهر ما را می سازد و آباد می کند.
22- موضوع بسیار جالب دیگر این است که دوستان تلویزیون آمدن نیروهای امنیتی را ایراد گرفته اند، درحالی که در هنگام افتتاح تمام پروژه ها و دیگر مجالس ومحافل همیشه نیروهای امنیتی امنیت مردم را تأمین می کنند واین بسیار خوب هم هست. از جانب دیگر ما برای اینکه زمین های دولتی را از چنگال غاصبین بیرون بکشیم همیشه به همکاری نیروهای امنیتی ضرورت داریم و این همکاری در تخریب ساحات سبز، تخریب خانه های خود سرانه میدان هوایی و محل موترفروشی نیز وجود داشته که قلبا به خاطر دفاع از منافع مردم ازایشان قدردانی می کنیم.
23- جا دارد یک گیلایۀ کوچکی هم از دوستان رسانه ای به ویژه آژانس باختر و سایت محترم جام غور داشته باشیم که اخبار را به شکل یک جانبه و از زبان یک طرف دعوا انعکاس دادند و نظر ما را اصلا نخواستند. اخلاق ژورنالیزم ایجاب می کند که بی طرفی حفظ گردد و منابع در نظر گرفته شود و جوانب ذیدخل درجریان قرار گیرد. رسانه ها همیشه با ما همکار بوده اند و دست آوردهای ما را بازتاب داده اند اما توقع داریم که به باریکی های مسایل هم کمی توجه وعنایت داشته باشند.
24- شاروالی از جامعه مدنی، فرهنگیان ، و قلم به دستان غور قلبا سپاس گزاری می کند که همیشه ما را راهنمایی کرده اند و اشتباهات و خطاهای ما را گوشزد کرده اند. ما باهم رابطۀ بسیار خوب داریم. هیچ انسانی به جز پیامبران از خطا واشتباه مصون نیست. وقتی کار کردی اشتباه هم می کنی. خوشحالیم که فرهنگیان غور همیشه به خیر غور حرکت کرده اند نه برای جیب شخصی وخانه وزمین.
25- شاروالی در هر سال حد اقل چهار جلسۀ استماعیۀ عامه برگزار کرده است و تمام عواید ومصارف و پلان ها وپروژه های خویش را در هماهنگی بامردم ومطابق میل مردم انجام داده ودر برابر مردم پاسخگو بوده است وتلویزیون ورسانه های غور آن را همیشه بازتاب داده اند. 
26- ما همیشه کوشش کرده ایم که در حد توان عدالت وانصاف را در تمام برنامه های خود رعایت نماییم و خداوند را بالای سر خود شاهد بگیریم ؛ اما اگر گاهی به قول برخی ها ، فرضاً دکان و زمینی به طور مثال به فلان وکیل و قوماندان وزورمندی داده شده باشد هیچ وقت به رضایت ما نبوده ومردم باید در این راه شاروالی را کمک نمایند و اگر شکایتی دارند از کسانی داشته باشند که در امور شاروالی مداخله می کنند و بالای ما فشار وارد می سازند ، نه از ما که همیشه با اینگونه فشار ها دست وگریبان بوده ایم و از منافع عامه دفاع کرده ایم.
27- سرانجام اینکه شهر خوب را شهروندان خوب می سازند وشاروالی اگر کار نماید به پول وتخصیص ضرورت دارد واین هزینه ها به همکاری مردم تأمین می شود. ما کوشش می کنیم علاوه از عواید داخلی کمک های بیرونی را نیز جلب نماییم تا شهرما که خانۀ مشترک همۀ ماست ساخته شود. امیدواریم مردم غور همانگونه که غیرت وعزت فرزندان سلطان غیاث الدین ایجاب می کند با صبر وحوصله با همدیگر کار نمایند ومسولین دولتی را کمک کنند تا وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند. افراد منفی باف و منفعت طلب همیشه در هرجامعه ای وجود دارد، توقع داریم تا مردم ما آب آور وکوزه شکن را تفکیک نمایند و شهرداری را در راه خدمت به مردم یاری رسانند.

و من الله توفیق

محمداسحاق همراز شاروال چغچران