آرشیف

2014-12-28

داکتر عزیز فاریابی

بـــار غـــــــــــــــــــــــم

 

 

از کتاب (گلزمین وفا) مجموعۀ اشعار شادروان استاد سید محمد " دروگر "

درگرفتم ،سوختم دیدار نیست 
راز دل را محرم اسرار نیست 

سربه زانو خلوت غم ، جای من 
بارغم را غم شریک و یار نیست 

درد مهجوری توان از کف ربود
مثل من آشفته حال و زار نیست 

دوش رفتی از برم دل خونگریست 
نظم و ترتیبی مرا در کار نیست 

شد " دروگر "را مسلم این سخن 
دوستی بالا تر از دیدار نیست

———-
ارسالی : عزیز فاریابی