آرشیف

2015-5-25

محمد سرور انوری غوری

بــحــــــران:

بحران عبارت از وجوه بالقوه وبالفعل وضعیتی که بتواند دولت رابه یک خطر بزرگ , تغیر حکومت , وقوع کودتا , انقلابات , جنگهای داخلی, منطقوی ویا بین المللی مواجه سازد .
یابعبارت دیگر:
عبارت ازوضعیت ناپایدار ومتزلزل که در چارچوب آن وضع موجود درحال تغیر وتوام با تنش واصطکاک ونارضایتی مردم میباشد .
بحران ها میتوانند متفاوت باشند.که عبارت اند از.
•   بحران سیاسی.
•   بحران اقتصادی.
•   بحران اجتماعی.
•   بحران فرهنگی.
•   بحران بی اعتمادی.
•   بحران امنیتی.
•   بحران ها میتوانند دارای دوعوامل باشد.
•   عوامل داخلی.
•   عوامل خارجی .
انواع بحرانها و عوامل بحرانها را میتوان اولویت بندی وبالای آن تمرکز نمود.