آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـشـــر را دســت و پـای و پـر کتاب اســـت

بـشـــر را دســت و پـا ی و پـر کـتـا ب ا ســـت
فـــــر وغ و عـــــزت و زیـــو ر کـتـا ب ا ســـت

بـــرا ی کــــشـــف احـــو ا ل جــهـــــا ن نـیــــز
هــمــا مُـــر شـــــد و رهـــبــر کـتـا ب ا ســـت

ز بـهــــر ا عــتــــلای خــا ک و مـیــهـــــــــن
ر فـــا ه و رو نـــق کـــشــو ر کـتـا ب ا ســـت

پــــی دانـــســـتــــن ا ســـــــرا ر مــــــر مـــــوز
نـخـســتـــیــن پــلــۀ بــــرتـــــر کـتـا ب ا ســـت

سـعــا د ت گــر هــمـی خـواهــــی بـه دا ریــن
کـلـــیـــد ا یـن در و آن د ر کـتـا ب ا ســـت

فـــر و غ عـــلـــــم و اخـــلا ق و مــعـــا ر ف
طـــرا ز و زیـنـــت د فــتـــر کـتـا ب ا ســـت

پــی تــفــکـــیــک نــیـــک و بــــد هـمـیـشــه
جهــا ن را قــا ضـی و د ا و ر کـتـا ب ا ســـت

لــو ا ی دیــن و دو لــت مـــذ هـــب و کـیـش
به هــر مکـتـب به هــرمحـضــر کـتـا ب ا ســـت

اگـــر د قـــــت کــنــی د ر عـــمـــق مــعــنـی
جهـا ن را عـنـصــر وجــو هـــر کـتـا ب ا ســـت

بـرا ی نـظــــم و آ را مــــش بـه هــر مــلــک
شــکـــو ه ا ردو و لـشکـــر کـتـا ب ا ســـت

ز تـو را ت و ز بــُـور ا نـجــیـــل و فـر قــا ن
د لــیــل و حـُجــت ا ظـهـــر کـتـا ب ا ســـت

جـهـــــا د فـــی سـبــیــل الله چــو خـوا هــــی
جـهــــا د ا صــغــــر و اکــبـــر کـتـا ب ا ســـت

ر ســا لــت را بـشـــیـــر و د یــن را نــــو ر
بـه هـرعـصـر و زمـا ن بـنگـر کـتـا ب ا ســـت

کـلـــــیــــد قـــفـــــل انـــو ا ع هـــنــــــر هـــــا
بـه هــر مـیـهــن و به هــر کـشـور کـتـا ب ا ســـت

عــلـــو م ســا یـنـــس و تـخـنـیــک مـعــا صــــر
رقـــم در ذ هــن کا مـپــیــو تــر کـتـا ب ا ســـت

مـســلــمــا ن را حــســـا ب نـیــک و بــد نـیـــز
نـوشـت در نــا مـۀ مــحـــشـــر کـتـا ب ا ســـت

بـرا ی مـخــلــصــا ن عـــشـــق و تـــو حـــیــــد 
شــــرا ب و لـــــذت کــو ثـــر کـتــا ب ا ســـت

رمــو ز مـعــــر فــت در کــــو ی عــــر فـــا ن
شــکــو ه و شـــا ن پــیـغــبـــر کـتـا ب ا ســـت

پــــی بـــشـــکـــسـتـــــن بـنـــیــا د بـــیـــــد ا د
تـرا ای گــُرد ســر لـــشــکـــر کـتـا ب ا ســـت

پـــی د ر مـــا ن د رد جــهـــــل و ظــلــمــت
یـگـا نـه دارو و د ا کـــتــر کـتـا ب ا ســـت

د لــت گـــر ثــروت ســـر شــا ر خــو ا هـــــد
طــلای خـا لــص و احـــمـــر کـتـا ب ا ســـت

بـه چـــشــم فــضـــل حــق در عـصــر حـا ضـــر
تــو ا ن و قـــد رت شـــهـــپــر کـتـا ب ا ســـت

 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــران – دیار فـیــروز کــو ه – غــور ، حوت سال 1391 هـجـری شـمـســی

این پارجه به مناسبت ابتکار عـمـل به راه انداختن مسابقـۀ (مطالعـۀ کـتـا ب ) میان لیسه های سلطان علاءالدین، سلطان شهـا ب الدین ،سلطان رضیۀ غوری، دارالمـعـلـمـین عالی غور، شاگردان مدارس دینی و کلیه فـرهنگـیان واهل معارف غور سازماندهی شده بود سـروده شد ودر محـفـل اعلان نتایج دکلمه شد.