آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـشـر مرهون احسان محمـَــد

به مـنـا سـبـت مـیـلاد مسعـود حـضـرت سـر ور کا ینا ت
مـحــمـــد مــصـطـفــی صـلـی الله عـلـیـه  وا له و ســلــم
 
—–
بــشـــر  مــر هـــو ن  ا حــســا ن  مــحــمــــد
جــهـــا ن  رو شـــن ز عـــر فـا ن  مــحــمــــد
 
بـه  نــــو ر  خـلـقــــتــش   د نــیــا  مـــنـــوَ ر
مــکــمــل  د یـن  بـه  فــر قــا  ن   مــحــمــــد
 
ره   و  ر ســــم  و نـظـا م  کــفــر و ا لــحـا د
شـکـسـت  ا ز عـــزم  و  ا یـقـــا ن مــحــمــــد
 
ا صــو ل  مـکـتــب   تـو حــیـــد  و  ا ســـلا م
مـــد و ن   شــــد  بـه  فـــر مـــا ن  مــحــمــــد
 
ســرا ســـر نـقـطـه  هــا ی جــهـــل و ظـلـمـت
فــــروزا ن  شــــــد   ز  قـــــرآ ن  مــحــمــــد
 
عــدا لـت  شــد  بـه  قـا مـوس  بـشــر  رســــم
ر ســا لــت   زیــب  عـــنــــو ا ن   مــحــمــــد
 
به اعــزا زش  جـهــا ن  یکـسـر  گـوا ه ا سـت
بــو د  مــعـــــرا ج   بـــرهــــا ن   مــحــمَــــد
 
بـه عـــز م  آ هـنـیـن  بـنـیـا د  د یــن  کــــرد
ز هــــی  بــر عــــزم  و ا یـمــا ن  مــحــمــــد
 
د لــیــل حـضــر تـش خـلــق عـظــیـم  ا ســـت
ز لـطـــف  خـا ص   ســبــحــا ن   مــحــمــــد  
 
بـبـــیـــن کـا ن  چـتـــر لـــو لا ک   ا لــــهـــــی
 د ر خــشــا ن  تـا ج  ســـلــطــا ن  مــحــــمـــد
  
د ریــن  فـــر خـــنـــد ه  مــیـــلا د  مــبــا ر ک
گــــرا مـی  عــهــــد  و  پــیــمــا ن  مــحــمــــد
 
شـــفــیــع   ا مــتــا ن   د ر   صـحـنـه ُ  حــشـــر
نـــو یــد   عــفـــو  و  غـــفــــرا ن   مــحـــمــــد
 
د ر و د   بـیـکــرا ن   ا ز جـا ن  و  ا ز  د ل
نـثــا ر   ر و ح   و   ر یــحــا ن   مــحــمــــد
 
د لــی مـجــذ و ب  فــضـــل حـق  ز ا خـلا ص
فـــد ا یـــی   نـــا م   جـــا  نـــا ن   مــحــمــــد

 
 

 استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــرا ن  دیار  فـیـر وز کـوه  د لـو سا ل 1390 هـجــری شــمــســی
ا یـن پارچـه به مـنـاسـبـت مـیـــلاد مسعـود حـضـرت سـرور کاینات¨محـمـد مــصـطـفــی صـلـی الله عـلـیـه  واله و ســلــم سـروده شـده اســـت