آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بـشـر را دشـمــن دیـن اسـت تـریــاک

بـشــر را  دشـمــن د یــن ا ســت  تـر یــا ک
                                            خـلا ف ر ســـم و  آ یــیــن ا سـت  تـر یــا ک
 
کـــنـــد مـخــتـــــل  حــو ا س  آ د مــــی  ر ا
                                            د و ا م جـــر م و تـمــر یـن ا سـت  تـر یــا ک
 
عـد و ل ا ز حکــم شـرع جـرم و گناه ا سـت
                                            گـنـا ه را حـسـن و تـز ییـن ا سـت  تـر یــا ک 
 
و طن و یـرا ن و کـشـور غـر ق خـون اسـت        
                                            پـــــلان  د شــمــــن  د یــن ا سـت  تـر یــا ک
 
نـــفــا ق و اخـتـــلا ف  و قـتـــل  و  غــا رت
                                            ا سـا س جـنـگ و تـفــتـیـن ا سـت  تـر یــا ک
 
تــــر و ر و ســــر قـت و چــور و چـپـــا و ل
                                            هـمـش را خـو ب  تضـمـیـن ا سـت  تـر یــا ک
 
بـــود  ســــر مـنـشــــا ُ جـمـــلـه  جـنـا یــا ت
                                            گـنــه را حـــر ف  تلـقـیـــن  ا سـت   تـر یــا ک
 
کـــنـــد  تـضـعـــیـــف  بـنـیـــا د  عــــد ا لــت
                                            خــلا ف عــقــل  و تـمـکـیـن ا سـت  تـر یــا ک
 
بــســـا ز د مـنـحـــــر ف  ا خــلا ق  مــر د م
                                            بـشـــر را  عـا مــــل  کــیــن ا سـت  تـر یــا ک
 
بـــرا ی ا خـتــلا س و ظــلـــم  و  ر شـــو ت
                                            هــمــا نـا  کا خ  و بـا لــیــن  ا سـت  تـر یــا ک
 
در یـــغ  ا ســـت ا یـنـکـه  یـاد  کــشـور مــا
                                            قـر یـن بـا  نــا م نــفـــر یــن  ا سـت  تـر یــا ک
 
ســـر ا ســر مـنـشــا  ُ ا نـــو ا ع   تـخـــد یـر
                                            به صــد هـا  ر نگ و تـلـویـن ا سـت  تـر یــا ک
 
نـگــه جــا ن و  د ل  زیـــن  ز هـــر قـا تـــل
                                            مـــپــنــد ا ری که  شـیــر یـن ا ســت تـر یــا ک
 
                       خــــد ا و نـــد ا !  بـه  فـضـــــل  بـیــکــــرا نـت
                                            هــدا یـت کــن  کـه  نـنـگــیــن ا سـت  تـر یــا ک

 
اسـتاد فضـل الحق فـضـل
چـغــچـــران حوت 1388 هـجـری شـمـســی