آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

بـرو بـاد صبـا بــر گــو ســلامـم

ا هـــد ا ُ به حضـور فـضـیـلـت مـآ با ن مـحـتـرم هـریک جناب محـتـرم  مولا نا صاحب فرخاری ، جناب محـتـرم محـمـد عـزیزعـزیزی و جناب مـحـتـرم حا جـی صا حـب عـبـد ا لـشـکـور  دهـــزاد .

 ———–
 
بـــرو  بـا د   صــبــا  بــر  گـــو  ســــلا مــــم
 بـه  یـا را ن   عـــز یــز   و  نـیــکـــنــا  مــــم
 
سـپــا س  و  حــمــد  بـی  پا یـا ن  خـد ا را
حـکـــیـــم  و  حا کــم   هـــر د و  ســرا  را
 
درود  بـیـکـــران  بـر مـصــطــفــی  گــو ی
به   یـا را ن  عــز یـــز  و  بـا  و فـا  گـوی
 
به   فـــر خـا ری  ا د یــب  نـکـته  پـر د ا ز
بگـو کا ی غــمــگـســا ر  و  مـحـــرم  را ز
 
چـسـا ن  کـر دی  سـخـن  از ر یـش آ غـا ز
گــشــو د ی  د فــتــری  بهــــر  سـخـن  با ز
 
عـجــب  نبـود  که  ما  پا بـنـد   ریـشـــیــم
بـد یـن  سـنـت  ز د نـیـا  جـمـلـه  پـیشــیــم
 
ز فــر ض و  وا جــب  اعــمــا ل  نـیــکـــو
نـد ا ریــم  ا لـتفـا ت ا ز  نـفــس  بــد خـــو
 
فـقـط  پـا بــنــد  د ســتـا ر یـم  و  ریـشـــیـم
پی عـیـب  کسـا ن  فـا رغ  ز خو یـشــــیــم
 
چـنیـن اســت  رســـم  و مـعـمـو ل  زما نه
هــمــا نـا  عــــر ف  مـقــبـــول   ز مـا نـه
 
تـــو  تـا ج   ا فــتـــخــا ر  آ ر یا  یــــــــی
به فــر هــنـگ  و طـــن  با ل هـــمـــا یـــی
 
چــرا  رنـجـو ر  کـردی  قـلــب  د هــزا د ؟
ز  کلک   با  هــنــــر  صــد  داد و بـیـــد ا د
 
عـزیـزی  را  شـکـســتی  قـلـب   ر نـجــو ر
حــر یـفـا ن  را نـمـودی  شـا د  و مـســرور
 
ا زیـن  آ ز ر ده گــی   ذ کــر  ز با ن   کــرد
بـد  و  نیـک  سـخــن  هــر جـا  بیـا ن  کــرد
 
ز  د هــــزا د   عــز یـــز  و بـا  ا د ب  نـیــز
زبـا ن  خـا مـه   شــد  تـنــد ا ز غضـب تـیــز
 
قـلــم  شــد  تـنـد و تیـز  ا ز  حــد مـعــمــو ل
گــذ شــت  ا ز ا عــتــدا ل  و  راه  مـعــقـو ل
 
ز خـشــم و  قهــر خـو د  گـفـتـنــد  و گـفـتـنــد
د رُی مـعـنـی  به  ســنگ  خـا ره   کـفـتــنـــد
 
که  شــد  ا فـسـرده  روح  و جـا ن  فــرهـنـگ
شـهــیــد  صحـنـه  شــد  سـلـطـا ن فــر هـنـگ
 
د ر یـغــا  !  ا ز  د ل   ســنـگ  بـد  ا نـد یــش
کـه   ا ز  جـورش   د ل  عــا لــم  شــده  ریـش
 
دریـن  قــر نی   که  قــر آ ن   پـا ره  ســو ز نـد
ر و ا ن   مـــلـــت   بـیــــچــــا ره   ســو ز نـــد
 
ز  جـهـــل  و  ظــلــمـــت   ا و لا د   ا فــغــــا ن
خــجــل  رو ح   وطــن   زیــن  آ ه  و ا فـغــا ن
  
به جـرم  یک  شـپـش  پـو سـتـیـن  بـسـو ز یــم
د کا ن  و ما ر کــت  و ا نـجـیـــن  بـســو ز یــم
 
ز  ا فــغــا ن   ا نــتــقــا م   کــفـــر  گــیــر یــم
ز ســوء  ظــن  فــزو ن  ا زعــشــر  گـیــر یــم
 
تــر و ر  و  ا نـتـحــا ر  و  قــتــل  و  غــا ر ت
بــو د  ا یــنـجــا   نــشــا ن   ا ز  شـهــا مـــت
 
ز  هـــر یـک  د و ســتــا ن  مـهــــر بــا  نـــم
ا د یـبـــا ن   بــز ر گ   و   نـکــتـه   د ا نـــم
 
مــرا   بـا شــد   بــر ا د ر  و ا ر  عــر ضــی
حـضــو ر  تـک تــک  تا ن  جـا ی  فــر ضـی
 
که  د یگــر  نا ســزا گـفــتــن   کـنــیــم  بــس
به هــمــد یگــر هـجـا  گـفـتــن  کـنــیــم  بــس
 
بـبــو ســـم  ا ز ا د ب  من  جـبـهـه  و ر یـش
کـه  د ا نــم  ا فـتـخـا ر  و عـــز ت  خـو یــش
 
بـبـــو ســم  ریــش  و  ر خـسـا ر  شــمـا  را
بـنــا  ز م   فــکــــر  و  پــنــد ا ر   شــمـا  را
 
بـبــنــد یــم   دا سـتـا ن   ریــش  و  د سـتا ر
بـگــو یـیــم   حــمـــد  د ا دا ر   ســـز ا وا ر
 
د ر و د   ا حــمــــد  مـخـتــا ر   گــو یـــیـــم
هــمـه   با هـــم   بــــرا د ر و ا ر  گــو یـیــم
 
ببو سـیـم  د سـت  و رویـی  هـمـد یگـــر را
بـگـیــر یــم   آ بــر و یــی   یـکــد یگــر  را
 
خــد ا  را  ا ز  د ل  و  ا ز جا ن  پر سـتـیــم
به قـر آ ن هـر چه   گـفــتـه  آ ن  پـر سـتـیـم
 
د لـی  ر نـجـور  خـود  مـعــمـو ر سـا ز یــم
به پا س  د وسـتا ن  مـســـرور  سـا ز یـــم
 
کـه  د یـگـر  تا ب  رنــجــوری نــد ا ر یـــم
تــــوا ن  و قـــد ر ت  د و ری  نـــد ا ریـــم
 
بـبـو ســیـــد  نـو ک  نــی هــا ی قـــلــم  را
بـبـخــشــیــد حـر فـهــا ی بـیـش  و کــم  را
 
بــه  پـــا  س  مـــلــــــت    آ وا ر ه ُ  مــــا
به  یــا د  مــیـــهــــن  صــــد  پــا ر هُ  مـــا
 
کـنــو ن  ما  د ر مـیــا ن  آ تــش  و  خـو ن
شـمـا د ر غــر بـت  مـیـهــن  چـو  مجـنـون
 
درین  حا لـت که  میهــن  خوار وزار اسـت
د لـش  ا ز جور  بـد خـوا هـا ن  فگار اسـت  
 
روا ن  و  روح  مـلـــت  هــســت  ر نـجــور
به ا یـن سـا ن  ز نـده گـی گشـتـنـد مـجـبـور
 
دریـغ  ا ســت  خـسـتـه   و آ زرده   بـــو د ن
ز حــرف  هــمــد یــگــر ا فـســرده  بـــو د ن
 
……
استاد فضل الحق فضل
چـغـچــران – دیـار فـیــروز کوه غور حوت سال 1390 هـجـری شـمـسـی