آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

بـراي بهار

چقدر چهچهه جــوهر به كوچه ها سرداد
چقـــــــدر شعـله، گلستـان جشن را درداد
 
در آستـانـة نــــــــــوروز، تنـد بـار نــور
ســــــــواد دلهره ها را به سيل جوهر داد
 
ز چشمــــهاي تو لبريز گشت روح رنگ
و كفشـــــهاي تو طاووس شوق را پر داد
 
ز جوش شاپرك جلوه، شاخه ها خم خورد
هجـوم كـودك جــــذبه، صـلاي محشر داد
 
ز كوهسار تنت، فـوج رنگ، هســتي را
به بال سهره و سار و تذرو و كفــــتر داد
 
خـزيد بيشة جوهـــــر به جلگه هاي شهر
انار و لاله و ريـحان و سيب و شبدر داد
 
افـق، تو هلـــهله سـاز چه ارغوانـزاري
كه بلخهـاي فــــــروغت دم فــروهر داد
 
******
هر شاخچــه در باغـــــچه بلبل شد و گل شد
طــــو مـار مــــــدارا و تسـاهل شد و گل شد
 
طـاووس شـــــود قمري اگر طــوق شود آب
رنجيــــــر يخ از گـردنه ها شل شد و گل شد
 
آن بحــــــر تحجــــــــر كـه دل كـوه فسـردي
يك جويچه شـــــاداب تامــــــــل شد و گل شد
 
ده قـــرن، زدوديــم  سيــــــــاهـي و درشتــي
تا زلف و رخي گل شد و  سنبل شد و گل شد
 
هـر جـرعه كه افــــــاند كـرم پـرور شيــراز
بيت الغـزل و نكتــــــه و قلقل شده و گل شد
 
كمتـر ز كـف خــــــاك و نــم آب چـه بـاشيـم
هر خـــشك و تري عرش تمايل شد و گل شد
 
صـد زخـم به هـر فصـل زدم بـر تن نــوروز
من سوختـم او مهـــــــر و تغافل شد و گل شد
 
دل، كنــدة آتـــــــــش زدة غصــه و كيـن بـود
در آتش گل، آتش غـــــــــــم گل شد و گل شد
 
از بسـكه ز من صـــوفيـه آموخت غـزلهــاش
چون خواجه صــــفا خوگر كابل شد و گل شد
 
صوفيه ـ 2005