آرشیف

2016-2-24

استاد فضل الحق فضل

بـخـنـد! ای غــنـچـۀ دلـهــای قـشـــلاق

بـخـنـد ! ای  غــنـچـۀ  دلـهــا ی  قـشـــلا ق
بـخـوان  ای  بـلــبــل  گلـهـــای  قـشـــلا ق
 
خـجـل  گـردد حــریـر از  فــر ش سـبــزه
چـو  بـیــنــد  زیـنــت  دیـبــای  قـشـــلا ق
 
دو چـشــــم  خـونــفــشــا ن  آن  پـریــزا د
خـمــیـــد ه  قـا مـتـــم  در پـا ی قـشـــلا ق
 
لــب  مـیـگـون  و چـشـــم  پُـر  خـمـا ر ش
جـنـونـم  بـُـرد ه  در صـحــرای  قـشـــلا ق
 
کــنـــد  مـحــو جـمــا ل  و حُــب  مـعــنـی
رمُـوز عـشــق  پـُر مـعــنــا ی  قـشـــلا ق
 
بـُـود  حُــســـن  خــــــدا  دادش  مُـــبــــرا
ز  آرایــــش  رُخ  زیــبـــا ی  قـــشـــلاق
 
دوصــد مـجـنـون  گـرفـتـار اســت هـرجـا
به چـشــم و چـهـــرۀ لــیــلای  قـشـــلا ق
 
حـیـا و عــفــت  و عـصـمــت  ز نـد مـوج
زچـشـــم مـســت چون شـهـــلای قـشـــلاق
 
رمـوز عـشـق  و اخـلاص  اســت  پــیـــدا
ز یُـمـــن   د یـــــدۀ  بـیــنــا ی  قـشـــلا ق
 
ز نـور عـشـق  و عـرفـا ن  بهــره گـیـری
نـصـیـبـت گـر شـود  صـهــبـای قـشـــلا ق
 
بـیا بـنـگـر ز فــضـــل  حضـرت  دوســت
فــیـوض و حـکــمـــت  والا ی  قـشـــلا ق

 

اوسـتـاد  فــضــل الـحـق  فـضـــل
شـهــر فــراه  مـاه  دلـو سـال 1394 هـجــری شـمـســـی
 
این غزلک  به استـقـبـال نوشتۀ جوان قلم به دست و پرتلاش جناب گلرحمان فراز زیرعنوان :
 بـخـنـد ! ای  غــنـچـۀ  دلـهــا ی  قـشـــلا ق. سروده شده است..