آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

بـخــوان، عـمـل کن و بـــه آن پابند باش!

 

1- به سه چیزایمان باید داشت: توحید،رسالت،قیامت.
2 – به سه چیزاحترام باید داشت: والدین،قانون،استاد.
3- سه چیزراهمیشه آرزو نما: رحم دلی،حق گوئی ،سخاوت.
4- سه چیزراحتما حاصل نما ئید:عزت نفس، عفت وپاکدامنی،خلق نیک.  
5- ازسه چیزجدا پرهیزنمائید: گمان بد،حسادت ،تجسس.
6- سه چیزرابه احتیاط بردار:قلم،قدم،قسم.
7- درسه چیزجدوجهدبایدکرد:عبادت ،جهاد،رزق حلال.
8- ازسه چیزبکلی پرهیزنمائید: سخن چینی ،دروغ،ریاء،وخودنمائی.
9- ازسه چیزاستفاده درست نمائید: عــقـــل،وقــت،جــــوانـــــــــــــــی.
10- ازسه چیزاجتناب نمائید: افـــــسوس، دشــــنام،دعـــــــــای بــــــــد.
11- سه چیزراهمیشه بیادداشته باشید: مرگ،احســــان،نصـــیحــــــــت.
12- سه چیزبرای انسان آزمایش است: ثــروت،شـــهرت، مصــــیــبـت.
13- ازهم صحبتی سه کس  بپرهیز: جــــــــاهـــل،بخــیل،فــــــــاســــــد.
14- به سه چیزباید تسلیم بود:قضــــاء،قــــــــدر،قــــــول حـــــــــــــــــق.
15- ازسه چیزدوری کن: شبــهات،امـاکن فسق،مجـالـس پرمصرف وریاء.
16-ازسه کس خداوند درین دنیا انتقام میگیرد:پدرومادرآزار،ظالم،شخص متکبر.
17- سه شخص قبل ازاینکه خداونداوراعذاب کند درین دنیا رسوا میشود: خائن به ملت،خائن به وطن، خائن به وظیفه.
18- سه چیزعاقبت خیرندارد:رشوت،سود،فریب دادن مردم.
19- سه چیزکفرمیباشد:استهزاء دردین،دوستی باکفار،کمک خواستن بغیرازخداوند(ج)
20- سه چیزرابعدازمرگ بیادگاربگذار: نام نیک، اولادصالح،صدقه جاریه.
21- بخاطرسه چیزجنگ نما : اســلام،مــلک،حـق.
22- سه چیزدشمنی ببارمی آورد:
      طــمع بـه مال دیگران،توقع بـــیجاازدیگران،خودرابرتردانستن ازدیـگران.
23- ازسه شخص بایدنفرت داشت:
      آنکه حیله گری راحکمت ،وآنکه نافرمانی راشجاعت،وآنکه یاوه گوئی راحقیقت میپندارد.
24- بر سه کس رحم وکمک باید کرد:
عزیزی که خوارشده ،ثروت مندیکه نیازمند شده،دانشمندیکه دربین جهال گمنام مانده است.
25- سه نکته است که هرانسان بایدبداند:
ازچه چیزخلق شده ؟ برای چی خلق شده ؟ بکجا میرود؟
 
 
ترتیب کننده : برادرتان انجینیر محمد ناصر سرشار( غوری)
 
ومن الله توفیق