آرشیف

2015-5-20

محمد سرور انوری غوری

بـحــران در عـرصـــه فرهنگی :

 

اسلام همواره به عنوان مؤلفه ازقدرت معنوی درجامعۀ افغانستان برخورداربوده واست.

       به عبارت ديگرهويت اسلامی درطول تاريخ درکانون عمل جمعی افغان ها قرارداشته ودارد.

احترام به ارزشهای فرهنگی هر کشوردرتامین امنيت وثبات آن جامعه وميزان کاميابی آن تأثير عمیقی دارد که در صورت بی توجهی به آن به  ناکامی چندوجهی (نظامی،سياسی،اجتماعی ,اقتصادی و…) مواجه خواهدشد.

اقدامات ناهمگون ومتضاد بافرهنگ مردم، چالشهای مختلف سياسی ،نظامی ،اقتصادی،هويتی ودرنهايت امنيتی رابرای کشور بوجودمی آورد .

طورمثال  : نقش مطبوعات ویا رسانه های تصویری در پخش سریال ها وصحنه های خلاف کلتور افغانی در داخل کشور؛ استفاده نادرست بعضی از افراد از فیسبوک وغیره ، حضور یافتن در مطبوعات بدون بی خبری از مسایل عفط کلام را مرعات نکردن و بیباکانه صحبت کردن وغیره وغیره. اینهاهمه مسائلی اند که دست بدست هم داده ؛ ذهنیت منفی را علیه دولت وملت بطور مستند ایجاد کرد.