آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

بـبـیـن چــشــم قـضـاوت کـور کــور اســت

دریـن دوران که عــصــر وجــد وشـــــور اســـت               ز فـیـض عـلـــم  د ً نـیـا  غــر ق  نـو را سـت
 جــهـا ن مــســر ور و شــاد از فــیــض دانـــش                 بـه گـیـتـی  فـکـــر نـــو ا نـدر ظـهــــورا سـت
 و لــی از وحـــشــــــت و بـــیـــــــد ا د  دو را ن                  و طــن تا ر یـک  هـــمـــا نـنـــد  گــورا سـت
 نــفـــا ق و کــشـت و خـــون وجـنگ وبــیــد ا د                  ز جـهـــــل مـلــت و از بـخــت شــــور ا سـت
بــــلا  بـــا رد  ز شــــــر ق و غــــرب  بـــر مــا                   به جــر م ایـنـکـه مــر دانـش جـسـور اسـت
حـــــر یـــق  مــکــــتـــب و  قــــتـــــل  مــــٌدرس                  شــعـــا ر  مــنــکــــرا ن  بــی شـعـور اسـت
بـــتــــا ن  بـــا مــیــــا ن  گــــردیـــد و یـــر ا ن                   بـه جـر می کا یـن نـشانـی ازغــرور ا ســت
 شــهــیـــد و زخــمـی و مـعـلـو ل  و معــیــو ب                   یـتـیــم و  بـیـــو ه زن  از حــدس دور اســت
نــمـــا نـــده رحـــم و شـفــقـت لـطـف واحسا ن                   به ا نـسـانــی کـه قـلـبـش کـوه طــور ا ســت
ز شـــــو ق  د ا لــــــر و کــلــــد ا ر  و یــــورو                   لـُیـمـا ن را هـمـیـشه جـشـن و سـور اســت
پــــنـــا ه  مـــــر د م  مـــظــــلــو م   و  نــا د ار                  هـــمــا نـا  در گــه ُ  ر بٌ   غــفــــو ر ا سـت
یـکــی  بــی ســــر پــنـــاه  در شــهـــر کـا بـــل                   د گـر در عــشــق قـصـر  شــیـر پـــور اسـت
یــکــــی در فـــکــــر عــیــش و نــوش  د ا یــم                   د گـــــر آ واره   مــحـــتــا ج   قــلــور اسـت
یـــکــــی  پــــا ی  پـــیـــا د ه   روز تــــا شــا م                   د گـررا لکـسـیـس و نیـسـان  ضـرور اسـت
کـــرو زیــن هـــا ی  رنـگـا   ر نـــگ ا مـــروز                  نـشـان  از فــســــاد  و پــــول  و زور اسـت
ز خــــون  مـــلـــت  مــظـــلــو م  ا یـن  خــا ک                  شــراب و کـیـف و کانـش جـور جــور اســت
پــد و لـه مـکـرو یـا ن هـــا تــا بـه شــیـر پــور                  بــهـــا ی  خـــو ن  گــردان  غــیــور ا ســت
و لــی ا ولا د شــا ن بـــی جــا ی و  مـســکـن                  بـبـیـن  چــشــم قـضـاوت  کــور  کــور اســت
دریــن فــصـــلـی کـه سـر ما  کـرده  طـو فــا ن                 مـثـا لـــی  ا ز ســمــوم  نــفــخ  صــور اسـت
بـه زیــر خــیــمـــه هــا ی ســــر د و نـمـنــا ک                 در یــن ســرمــا عـــزیـزانــم چـطـور ا سـت ؟
ز حــــا ل بـــســــتـــر خـــــواب تــهـــیــد ســـت                 چـه مــیــدا نـد؟ کســی کـا ورا سـمــور اســت
کـنــو ن کا شـــــا نـه  و شـــا م غـــر یــبـــا ن                  به  بـی بـرگـی چـو ا صــحـا ب  قـبـور ا ســت
ز ا نـــوا ع  قـــضــــــا وت هـــــا ی د و لــــت                   یـکـی هـــم ا نـــز وای  مـلــک غــور اســت
ز مـنـصـب هـــای عــا لـــی هــســت مـحــروم                  کـســـی کا و  از نــظــر هـا دور  د ور اســت
مـشـــو  غـا فـــل کـه  تـــن د ر  خــا نـهُ گـــور                 بـه آ خــر خـورده ُ هـــر ما ر  و مــور اســت
نـشــا یــد  بـی خـبـــر زیــســتـن  تــو  ا یـنـجـا                  کـه مـحـشـر مـلجــاُ  حـشـر و ُ نـشـور اســت
تــو ا ی ا نـســا ن !   ســــردار  جـهـــا نــــی                   دریـغ ا سـت ایـنکه بـر مغـزت غـرور اسـت
بــه فــضـــل بـیـکــران ا ی ذا ت  بـیـچـو ن !
د لـی بـخـشـا! که آ ن قـرب حـضـو ر ا ســت
 
 
اســتـا د  فــضـــل ا لــحـق  فـــضـــــــل
چـغـچـــرا ن  جـدی سـا ل 1388 هجری شـمسی