آرشیف

2014-12-30

محمد مسعود رخشان

بـاتـو استـــــــــم!

 

 
 

باتواستم همیشه درهمه جا

وبرای همیشه میخواهم با توباشم
 
درهر نفسم یادهای تونهفته است
 
به چشمان تو رازی را دیده ام
 
زیرا ! تودلیل زنده گی منی
 
مرا از توگریزی نیست
 
چنانکه جسم را از روح
 
زمین را ازآسمان
 
درخت را از آفتاب
 
ومهتاب را از ستاره گان جدائی نیست
 
تو دلیل عیان من بوده و هستی
 
ای کاش چنین فکری را هرگزنمی کردم !
 
چرا که هیچگاه قلب پًرازمحبتم را درک نکردی
چنان بااین دلیل درآمیخته ام که باور کنم ،علت بودن من توهستی
درآغاز وانجام زنده گی ام ، باتلخی وشیرینی ام
چنانکه توبودی و هستی
بازهم میخواهم لحظات آخرزنده گی ام را باتو باشم ……. باتو باشم…….. باتو باشم……..
 
محمدمسعود"رخشان"