آرشیف

2017-4-17

afrotan3141

بعد از این افغانستان، مرکز تفاهم یا تخاصم

شیر و شعارهای پُفکی  :

این برادرغلام ابن غلام حامد خان کرزی دامت برکاته !! که پــس ازچپاؤل های فروان و زیان های کثیری به روح وحدت ملی افغانستان  کما فی السابق  "خروس نابهنگام " تشریف دارد یعنی درست آنگاهی که احساسات رقیقه مردم ما در خون غوطه میخورند ، قوه ناطقه اش به کار می افتد و مشارالیه با یک حرفی ، سخنی  ، پیامی چُرت صاحب مانده ما را پاره می کند !

ما امروز تصمیم داریم این قلم نا قابل که خودرا در مقابل به قول معروف خالی بندیهای پهلوان طائفه که شیران بزدل زمان ما اند مسؤل میپنداریم فی الواقع عزم خود را جزم کرده ایم و می خواهیم تا چیزی و چیزهای !! را بنگاریم . حکایت ازاین قرار است که وقتی  حضرت حمید خان کرزی بازهم !! دامت برکاته در یک دکه ای یا " همان دکان خود ما " که ازمتعلقین اذناب آبدار خانه یا همان کاخ فقیرانه ریاست جمهوری که درامور فرهنگی آن حضرت را مشورت میداد و پس ازداد وبیداد زیاد     " د که " ای بنام حزب محور ملی را برهبریی جوانی که مالامال ازحیأ و شرافت خانوادگی است بوجود آورد (۱) و اصلأ در اروپا حتی از عهده ء مدیریت یک مغازه ونانوائی  نیزبرآمده نتوانیست و آنرا نیز با ضرر فروانی تعطیل کرد ودر بازار کارکابل مانند لشکری از  هزاران نفری در همکاری تنگاتنگ با کاخ ریاست جمهوری کار فرهنگی را آغاز کرد وسرانجام پس ازتخلیه حرم سرای ارگ ازسوی والاحضرت سردار حامد خان کرزی در امر تأسیس یک حزب برآمد که در واقع محل تجمع اکثر کسانی بوده از بیکاری دربدل یک دالر ناقابل ساعتها مرده باد وزنده باد میگویند .اما برای اینکه داستان شیربودن هریکی از شما خواننده گان عزیز درحافظه  تان حک زده شود آنرا دوباره خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم .

 

ادامه مطلب در اینجا