آرشیف

2014-12-26

عبدالغفور غفوری

بعدازترمیم سرکهای شهرمردم بغـل درد و پل کمر باریک شده است

  

درابتدامیخواهم حلول سال نو 1389 ه ش  را به تمامی روسای ادارات دولتی ؛ بیننده گان سایت جام وخواننده گان این مطلب تبریک عرض نمایم؛ وازخداوند تبارک وتعالی خواهان این هستم که سال 1389 سال پرخیروپربرکت برای مردم عزیزغورباشدوازسالهای قبلی درراستای بازسازی وسهل انگاری همه کسان که درین ولایت قدرت بازسازی را دارندفرق داشته باشد.
شاید تمامی دوستان ومردمان که درین ولایت حضوردارند به چشم سر خوددیده اند که درین ولایت اصلا کلمه بازسازی داردازبین میرود؛واصلا بازسازی درحال زوب شدن است ؛
نمونه مثال:قراردادکننده سرک های تحت شهر
 مردم میگویندکه باید این شرکت وقتیکه این سرک را قرارداد مینمودباید چاره برای پهن شدن پل هم میسنجید,مردم میگویندحالانکه بعدازتغیردادن سرک داخل شهرچغچران پل کمرباریک شده است؛ وبعدازترمیم سرک های شهر بغل دردشده ایم بخاطریکه ؛ اول بهترازین بود؛سرک ها سخت بود وهیچ جمپ وته وبالای نداشت وامیداسفالت سرک هارا هم نداشتیم ازهمان جاهای که سرک سخت بودعبورمیکردیم وهیچگونه مشکل وجودنداشت ؛ اما حالاکه سرکها ترمیم شده وقت که میخواهم به سرک حرکت کنیم دربین یک عالم ازخاک خام وجمپ وجول های میافتیم که جناب های عالی ساخته است وای برمردم ما مانمیدانیم که این سرکهای شهربه چندقرارداد شده وچقدرپول تا به حال به مصرف رسیده است .
یک موضوع جالب دیگراینکه , این شرکت که سرکها را قرارداد نموده کاملا ازدیگرشرکت ها فرق دارد وفرق آن اینکه:
شرکت های دیگرقیررا موترهای دمترک انتقال داده وبالای ماشین انداخته وماشین بزرگ قیررا هموارنموده وسرک میسازد اما؛ این شرکت ذریعه پیپ سه متره 0.5 انچ به سرک قیررامثل آب انداخته وذریعه دست هموار مینمایدمن حدس میزنم که این شرکت نمیتواند این همه سرک را ذریعه پیپ سه متره ولودورودمترک های کرایی قیرریزی نماید.
من منحیث نویسنده این مطلب ازتمامی دوستان ومردم عزیزشهروکسانیکه همرای این شرکت درتماس هستندتقاضامندم که برای این شرکت که قرارداد بازسازی سرکهای شهررا به دست دارد تفهیم نمایند که همین است وقت شروع کار؛ آب وهوای چغچران مثل آب وهوای هندوستان تغییرنمیکند میتوانی کاررا شروع کنی ………..
تاباشد که سرک های  شهرما سیمای شهرمارا تغییردهد.
امیدوارم این مطلب که منحیث نمونه یادآوری کردم به سری بعضی ازافراد واشخاص گران تمام نشودوبه حقیقت پی ببرند.
(مردم میگفتندکه ازخودمان خدمت نمیکندحالا بیبینیدکه دیگران چطورخدمت میکنند)
 
بااحترام
عبدالغفور(غفوری)