آرشیف

2016-9-4

بشینم
گرفته این دلم یکجاه .بشینم%
به سر بند دره .شیخاه .بشینم%
روم از دهن کاسی به آن سو %
 دمی در تپه شهیدا. بشینم %
 روم من یک چکر باسوی میدان %
 به جنگل باغ وردک ها بشینم%
 به فامیلها روم دلگیردل تنگ %
 روم در پارک دمی آنجا بشینم %
 دلم خواهد ببینیم. یار خود را %
 دمی مکتب دختر ها بشینم %
 هموتو بروم در آخته. خا نه. %
. روم پایین لبی در یا بشینم. %
 دلم. تنگ اس کنم گریه رفیقان %
 روم در گوشه تنها بشینم %
 به توپچی وجری تیلک وخوشنو%
 نشد آرام دلم. کجا. بشینم %
 همی شب ها نمی آید مرا خواب%
 بیاد. شوخ وبی پروا بشینم %
 زخود بی خود شدم حالم خرابه%
 ز صبح تا شام به فامیلها بشینم@
 به مسجد بروم بهری مناجات@
 دمی در زکر آن. الله .ج.بشینم%
 چی مشکل ای عزیزان.گر
 .وفاهی% چو مجنون پهلوی لیلا. بشینم
 @ 1394/4/13