آرشیف

2014-11-7

عزیزه عنایت

بشکسته پـــــر

                                          
آتش فتــاده در باغ, فکـــــر شرر نما یـــم
دامان این گلستـــان, دور از خطر نمــا یم
افســرده و پریشان, بلبل در این چمن شــد
دلجــو ئی هزاران, بشکستــه پــر نما یـــم
  با اتحاد و وحـد ت, بر پا شــویم عــزیزان
خفا ش های این باغ, خا کی به سر نما یـم
رفـتــه زکــف امیــد, بشکفــتـن و طـراوت
ابــری شــویم و بـاران, برگل ا ثـر نما یم
کی جغــد شب بیا بد, هرگـز دگر مجا لـی
با سعی و هــوشیــاری, کـاری اگـر نما یم
د سـت دعــا برآریـم,  بهـرنجات, یــارا ن
تــا از دعا ی وحدت,  حاصل ثمــر نما یم
وقت است تا بجـو یم, راه که منزل ما ست
از دشمنــی و نفـرت, با یـد حــذر  نما یــم
فرصت مده(عزیزه)ازکف که اژدها اسـت
صــد کله و دو صد پــا, فکــر تبـر نما یــم

 
31/7/2010
ها لنـــد