آرشیف

2015-1-22

انجینیر عزت الله نبیل

بشنو کــــه شمـــا را دوست دارم

 
 
من کودک پاک ، معصوم وصادق هستم. هرکس دوست دارم و هرکس  مرا دوست دارد.
هرچیز راکه میبنم برایشان خنده میکنم ، تا آنهارابه خنده بیاورم زیرا این فطرت من است.
تمامی آدمهای روی زمین را دوست دارم ، حیوانات خانګی کوچک ، پرنده ها ، بره ، بزغاله ، ګربه ، مرغ ، فاخته ، قمری ، پروانه حتا ګودیها راهمچنان میخواهم دوست داشته باشم.
من که روان  پاک ومعصومانه دارم ، هیچ ګناهی از من سرنه زده ، باهیچ کسی کینه وبدی به دل ندارم. پدرجان ومادرجانم از همه بیشتر دوست دارم آنها مرالباس ، غذا وتربیت میدهند. مادرجانم مرا شیرمیدهد. شیرپاک وحلال شیر مادرجانم بهترین غذای من است.
از پدرجان ومادرجانم میخواهم که مراخوب تربیت نمایند آنچه که درتربیت تاثیر بهتر وخوبتر دارد رزق حلال است هوګاه پدرجان ومادرجانم مرابه روزی حلال بزرګ نمایند وقتیکه کلان شوم آدم صالح ونیکو خواهم بود. مثل کود کی ام همه مردم  مرادوست خواهند داشت . وکارهای نیکو ازمن سرخواهند زد.
هیچ کس ازمن بدی نخواهند دید. همیش درخدمت مردم ووطنم خواهم بود. یک پسر یا دختر صالح ، فرمانبردار ونیکو. پدر مادروفامیلم همه ایشان  بالا یم افتخارخواهند نمود. ولی هرګاه مرابه روزی حرام کلان کرد من یک آدم بد وجنایت کارخواهم بود  وهرکس ازمن نفرت خواهند داشت ، حتی پدرجان ، مادرجان وفامیلم زیرا یک پسر ویادختر بد نام ، بی تربیه ونافرمان برایشان خواهم بود وکارهای بدی ازمن سرخواهند زد که باعث شرمندګی وسرافګند ګی شان ګردد.
پس ارزوی من از پدرجان ، مادرجان وفامیلم منحیث یک جیګرګوشه ایشان این است که مرابه رزق وروزی حلال بزګ نمایند که باعث افتخار شان ګردم نه به روزی حرام که خدا نخواسته شرمساری شان شوم.
پس این است پیام من به تمام پدران ومادران عزیز یکه میخواهند اطفال شان باعث نام نیک در دنیا وآخرت شود پس لطف نموده آنهارا به رزق حرام پرورش ند هند.