آرشیف

2014-12-14

محمد رضا احسان

بشنوید تا منطقي باشید!

شنیدن یک مهارتیست که برای داشتن  یک زندگی بهتر شخصی و مسلکی لازم است.
 
شنیدن مشکلتر از سخن گفتن است. شنیدن حقیقی یک پروسه فعال است که سه مرحلهء اساسی ذیل را در بر می گیرد:

 • گوش فرا دادن: این بدین معناست که فقط به اندازه کافی به آن چیزی که گوینده بیان می کند  گوش فرا دهیم بطور مثال: شما در بارهء  گذارش راجع به گوره خر گوش می دهید و گوینده ذکر میکند که هیچ دو گوره خر مشابه نیستند، حالا اگر شما میتوانید موضوع را تکرار کنید پس شما چیزی را که ذکر شده شنیده اید.

 • درک کردن: مرحلهء بعدی شنیدن وقتی اتفاق می افتد که شما چیزی را که شنیده اید جذب میکنید و به طریقهء خود درک میکنید. بیایید بر گردیم به مثال گوره خر، وقتی شما میشنوید که هیچ دو گوره خر مشابه نیستند، دربارهء آن فکر کنید که این جمله چه مفهومی را می رساند؟ شاید این به این معنی که زمینه های خطوط در هر گوره خر متفاوت اند.

 • قضاوت کردن: مرحلهء سوم بعد از این که شما مطمئین شدید که چیزی را که گوینده ذکر میکند درست فهمیده اید، فکر کنید که آیا این جمله واقعیت دارد، آیا چیزی را که شنیده اید باور میکنید؟ شما شاید فکر کنید که چطور خطوط هر گوره خر میتواند متفاوت باشد؟ اما اثر انگشت هر انسان متفاوت است، من فکر میکنم این قابل باور است.

 

چرا شما نیاز به مهارت های درست شنوند گی دارید؟

مهارت های درست شنوندگی افراد را پر بارتر می سازد، توانای گوش فرا دادن دقیق به شما اجازه میدهد که موضوعات و چیزهاییرا که از شما توقع شده بود  بهتر بفهمید، با همکاران، رییس و مشتریان خود هماهنگی ایجاد کنید، حمایت نشان دهید  و در یک محیط گروپی  بهتر کار کنید، مشکلات را همرای مشتریان، همکاران و ریس تان حل کنید، سوالها را جواب دهید و منظور دیگران را درست درک کنید.
 

چطور درست گوش فرا دهیم؟

    نکات ذیل به شما کمک خواهد کرد تا دقیق گوش فرا دهید، تعقیب کردن این نکات به گوینده خواهد فهماند که شما به او توجه دارید. زمانیکه شما در کف اطاق نگاه می کنید، حقیقتا شاید قادر باشید که به گوینده گوش بدهید، اما این کار برای گوینده این را می رساند که شما به سخنان او توجه نمی کنید.

 •         تماس چشم را حفظ کنید.

 •         سخن گوینده را قطع نکنید.

 •         ساکن بنشنید.

 •         سر تان را تکان دهید.

 •         به طرف گوینده تکیه کنید.

 •         اموزش ها را تکرار کنید و سوال های اختصاصی را بعد از اینکه صحبت کننده صحبت اش را تمام کرد بپرسید.

 •         شنوندهء خوب می داند که توجه  به چیزهای که گوینده بیان  نمی کند به اندازهء توجه کردن  به چیزهای که گوینده بیان می کند، مهم است. شنونده باید به اشاره های غیر زبانی مثل تغییرات چهره و حالت گوینده دقیق شود تا مقصد اصلی گوینده را درک کند.

 

گوش فرادادن در اوان طفولیت شروع می شود:

  اگر شما اطفال دارید حتما میدانید که صحبت کردن با اطفال بیشتر به این میماند که شما با دیوار سخن می گویید. اطفال یک توانایی غیر طبیعی دارد که تظاهر می کنند که به شما گوش فراداده اند در حالیکه هیچ توجه به شما ندارند. این عادتیست که در گذر زمان از بین میرود. این بسیار مهم است که به اطفال  کمک کنیم که مهارت های گوش فرادادن را زود یاد بگیرند؛ درینصورت آنها در مکتب بهتر خواهند درخشید و خیال شما نیز راحت خواهد شد. قسمیکه کاوش ها نشان می دهد، مهارت گوش دادن درست اطفال را آماده می سازد که سرانجام در نیروی کار موفق شوند.

 •      وقتی به طفل تان میگویید که بعضی کار ها را انجام دهد، ازش بخواهید که هدایت شما را تکرار کند.

 •      به طفل تان بیاموزید که تماس چشم را زمانیکه صحبت میکند یا گوش فرا می دهد، حفظ کند.

 •      به صدای بلند به طفل تان مطلبی را بخوانید و بعد با او در مورد چیزی که خوانده بودید، بحث کنید.

 •      طفل تان را در فعالیت های خاص سنی داخل سازید که مهارت های گوش فرادادن خوب را رشد می دهد.

 •      گوش فرا دادن به اشخاصی که دوست داریم، احساس شایستگی، قدرشناسی، علاقه مندی و احترام ارزانی می دارد. مکالمات معمولی همانند روابط ما در یک سطح و ارتباط عمیق تر به وجود می آ ید. زمانی که گوش فرامی دهیم، مهارت ها را در دیگران با نمایش دادن یک نمونهء فعال و مؤثر ارتباط، پرورش می دهیم.

 •      در روابط عشقی ارتباطات عالی صمیمیت فراوان را به وجود می آورد. والدین با گوش دادن به اطفال شان به انها کمک میکند که احترام به نفس را بسازد. در جهان تجارت، گوش فرادادن وقت را نگه داشته و از سوء تفاهم جلوگیری میکند. و ما همیشه زیاد می آموزیم وقتی که گوش فرامیدهیم نسبت به اینکه صحبت میکنیم. مهارت گوش فرادادن موفقیت های اجتماعی،عاطفی و اختصاصی مارا سوخت گیری میکند و تحقیقات نشان میدهد که ما میتوانیم که مهارت های گوش دادن را یاد بگیریم.

 •      شیوهءگوش فرا دهی فعال دقیقاٌ توسعهء نقش های طلایی است. برای اینکه بدانید که چطور به دیگران گوش فرا دهید فکر کنید در بارهءاینکه شما چطور میخواهید که به شما گوش فرا داده شود درحالیکه نظریه بطور اعظم مبنی بر درک است شاید این یک مدت را در بر بگیرد که مهارت ها را رشد دهیم.

 
در ذیل نکاتیست که یک شنوندهء خوب می داند و شما هم باید بدانید:

 •      رو بطرف گوینده نمایید. راست بنشینید یا کمی تکیه کنید تا توجه تان را بوسیلهء زبان بدن خود نشان دهید.

 •       تماس چشم را به اندازه مطلوبش ادامه دهید؛ تا وقتی که همه تان احساس راحتی می کنید.

 •      عوامل مزاحم بیرونی را به حد اقل اش برسانید؛ تلویزیون را خاموش کنید، کتاب یا مجله را پایین بگذارید و از گوینده و دیگران بخواهید که عمل مشابه را انجام بدهد.

 •      بطور درست جواب بدهید تا نشان دهیدکه فهمیده اید. از زمزمه ( آ ها، بلی ) و تکان سر خوب استفاده کنید. ابرو های تان را بلند کنید  و کلمه های از قبیل "واقعاٌ"، "دلچسب" را به کار بگیرید. حتی مستقیم تر عمل کنید. مثلاً "بعداً چه کار کردی؟" و "او چه گفت؟"

به چیزیکه گوینده ادا می کند تمرکز کنید. کوشش کنید در باره ء آن چیزی که بعدً شما میخواهید بگویید، فکر نکنید. بعد از اینکه گویند ه سخنانش راخاتمه داد، مکالمه جریان منطقی اش را دنبال خواهد کرد.

 •      حواس پرتی های داخلی را به حد اقل اش برسانید. اگر افکار داخلی شما از راه می رسد اجازه دهید که به راه خودش برود و به صورت دوامدار، دوباره به گوینده تمرکز کنید.

 •      آزاد اندیش باشید و تا وقتی که گوینده صحبت اش را تمام نکرده، عدم موافقت را ابراز نکنید. تلاش نکنید تا راجع به اینکه گوینده چی فکر خواهد کرد، حدس بزنید. 

Ø     اجازه ندهید تا گوینده بفهمد که شما شرایط مشابهی را چگونه کنترول کردید، مگر اینکه آنها بطور مشخص از شما مشوره بخواهد. فرض کنید که آ نها فقط نیاز دارد صحبت را تمام کند.
Ø     حتی اگر گوینده از شما شکایت می کند، صبر کنید تا او تمام کند بعد از خود دفاع کنید. زیرا درینصورت گوینده احساس خواهد کرد که حرفش را گفته است و او احساس نخواهد کرد که دوباره تکرار کند و شما تمام دلایل را  قبل از اینکه جواب دهید، خواهید فهمید. تحقیقات نشان میدهد که به طور متوسط، ما میتوانیم چهار مرتبه سریع تر بشنویم نسبت به اینکه صحبت کنیم. بناء ما وقتی که می شنویم، این توانایی این را خواهیم داشت که نظریه ها را طبقه بندی کنیم و برای بیشتر آماده باشیم.
Ø     بیشتر درگیر شوید و برای روشن سازی موضوع سوال کنید و یکبار دیگر صبر کنید تا گوینده سخنانش را به اتمام رساند. به این شکل شما در مسیر گفتارش مداخله  نخواهید کرد. پس از این که سوال تان را پرسیدید، راجع به گفته های شان مطمئین شوید تا اینکه آنها را غلط درک نکنید. با عبارت " پس شما می گویید…" شروع کنید.

 نوشته : هیمنشو میهتا
ترجمه : محمد رضا احسان
منبع: روزنامه پونه تایمز