آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

بزم محبت

عـــــزیـــزان دوش اشـکـم دوسـتـانــه              زشــادی داشــت بـه چــشـمـم آشـیـانــه
مــحـــیـــا شـــد مــــرا بـــــزم مــحـبـت              ازآن نـظــمــم بـــرنــگ عــاشــــقــانــه
مــپــرس از مــن کی بود واز کجا بود              گــرفـتــم در بـغـل امـشـب"یــگــــانــه"
کـجـــا رفــتــی ادیــــــب دور پــــــرواز              شــنــو از "فــضـل" راز ایــن زمـانــه
خــدایــا سـاعــتــی بـــر شــب بــیــقـرا              کــه دارد خـــــاطــــرات جـــــــا ودانـه
گـهـر گـفـتـن گـهـر سفـتـن بــیـا مـــــوز             کــه داری مــحــفــل بــس عـــــالمـانــه
 "اعلم" غـافـل مشو از گردش چرخ
دگــر گـــردش ز تــو سـازد فـــســانه