آرشیف

2017-6-19

استاد محمد عارف ملکزاده

بزرگ نمایی کردن:

بزرگنمایی یکنوع مرض مدحش است ،  که بیشتر این مرض در جوامع عقب ماند ه وفقیر زیاد تر دیده میشود ، { درجامعه پیشرفته کمتر}مانند دارایی ،پول ،موتر ،خانه ،لباس ،خورا ک وپوشاک ،دوکان ومغازه ،خرچ ومصرف خود را برخ دیگران کشیدن  ویا  ازوظیفه وچوکی،موتر دولتی  سوء استفاده کردن وبمردم نشان دادن ویا از تحصیلات عالی خود وفرزندان خود صحبت کردن ودر مجالس ،برای دیگران وقت  ونوبت ندادن، در مجلس شسته ودراز کشیده،نیم قات وراست گپ زدن ، بدست خود اشاره کردن، ساعت وانگشتر خودرابدیگران نشان دادن ،خودرا از دیگران  بزرگتر،بالاتر، دانشمند تر ،عالم تر وفهمیده ترو خودرا جامع الکمالات حساب کردن ، میشود بزرگنمایی..

بزرگنمایی:
 یک مدیر یک شرکت بزرگ میخواست همیشه بالای مشتری های خود فشار  وارد کند ، وانها را زیر فشار بیا ورد .
 اگر یک مشتری در وازه را تک ،تک میکرد  ومیخواست همرایش صحبت کند، واو ، واقعا  هیچ  کاری انجام نمیداد ، وحقیقت نداشت واو خود را همیشه مصروف نشان میداد .
او صحبت میکرد ذریعه تلیفون،همرای شخص بسیار مهمی ،بطرف مقابل خود.
 یک روز در وازه تک ،تک شد، اومانند همیشه ،همان کار را میکرد  وذریعه تلیفون صحبت میکرد ، درین وقت یک مرد جوان داخل  دفتر  ویا اتاق او آمد واستاده شد.
انتظار کشید وحوصله کرد ،تا که آقای مدیر ازتلیفون کردن خلاص شد.
 واین مدیر  ذریعه تلیفون بطرف مقابل خود میگفت .
 شما مرا دعوت کرده بودید ؟ که برویم بازی  ،یا سپور ت گلف کنیم.افسوس که من نمیتوانم ووقت ندارم.
 من یک ملاقات دارم همرای سفیر امریکا، وما میرویم امروز بعد از ظهر یو گا.
 بلی  ،بلی ما خوب رفیقها هستیم وخانمهای ما می نشینند بهمین کلوپ، وطفل های ما یکجا در یک جای مخصوص ،بازی میکنند.
 وما یک بازی گلف دیگر هم میکنیم، وسکرتر من حتماٌ دوباره  راجع به او {ملاقات}بشما تلیفون میکند، من امید وارم ،بزودی بشما وقت  پیداکنم.
بعد از آنکه گوشی تلیفون را ماند {گذاشت}، اودید بطرف مرد جوان که وقت گپ زدن منتظر بود . مدیر پرسان کرد از مرد جوان ،چی کار دارید؟
 وبشما چی کرده میتوانم ؟
مرد جوان جواب داد، بسیار ببخشید، من ترمیم کار شرکت تلی کام {ک، پ، ن} هستم .شرکت بزرگ تلیفون، مخابراتی در هالند وتلیفون شما رسماٌ قطع است و ارتباط ندارد. و شما از دیروز صبح تاحال هیچ ارتباط نداشتید ،من آمده ام از شرکت تلی کام، که تلیفون شما را ترمیم و ارتباط شما را به بیرون از شرکت بر قرارو آماده کنم .{ مدیر بسیار شرمنده شد.}