آرشیف

2018-4-26

محمد سرور انوری غوری

بزرگان علم و فرهنگ را دروبسایت جام جهانی غور عرض ادب دارم:

بنده نوشته های عالمانه و فرهنگی هر یکی شما را که با یک عالم زحمت ورنج تهیه وبخاطر روشن شدم اذهان عامه بدست نشرمی سپارید علیحده مورد مطالعه قرار داده ومیدهم.نظر به محدودیت ها ی کاری بطورجداگانه به هریک ازشما نظرعلیحده نمی توانم بنویسم معذورم بدارید . جا دارد که از تک تک عالی جنابان بخاطرانعکاس مطالب ناب تان جهت انعکاس حقایق درداخل و خارج ازکشورابرازسپاس وقدردانی نمایم.مطالب را که تهیه و نشر مینماید انعکاس دهنده حرف های است که هر فردی از افراد جامعه دست رسی به گفتن و نشرانرا نداشته و ندارند. ولی همه و همه گفتارعالمانه شما فقط صاف نمودن راه برای راه روان عرصه علم و فرهنگ است.تقاضا میرود تا به شیوه که انتخاب نموده اید و بدون انحراف از مسیر اصلی اش به نوشتاری های تان بطور شفاف و شفاف تر ادامه داده تا همه از مزایایی نوشتاری های تان بهره مند شوند و دعاگوی شما بوده باشند.و درضمن ازگرداننده گان سایت تشکرجداگانه بخاطرتنظیم مطالب,نشربموقع و منجمنت عالی شان دارم . پیروز باشید.