آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

بزرگان در رابطه بــــــــــه قانون چنین گفته اند!

 

ــ برای قانون فقیر وغنی فرق نمی کند ،همه در برابر قانون یکسانند. (شوپنهاور)

ــ از قانون خشک تر وبی رحم تر ودر عین حال لطیف تر ومهربان تر،وجود ندارد. (روبسپیر)

ــ من حاضرم جانم را فدا کنم ولی قانون هرچه که هست اجرا شود. (سقراط)

ــ تمام قوانین جهان در مقابل قانون الهی بی ارزش وبی اعتبارند. (پوشکین)

ــ هرچه سطح دانش اجتماعی ملتی بالاتر باشد،قانون در آن کشور وسیع تر ودقیق تر اجرا می شود. (بالزاک)

ــ قانون جزوسیله شمشیر قابل اجرانیست. (ولسزار)

ــ قانون فرمانی است که همه مکلف هستند آن را اجرا کنند. (بنیامینفرانکلین)

ــ هیچ قانونی را نمی توان از بین برد مگر با ایجاد واجرای قانون دیگر. (آندره موروا)

ــ قانون یک کشور ناموس آن کشور است. (اوگست کنت)

ــ قانون یعنی دموکراسی وبی قانونی یعنی دیکتاتوری. (مارک اورل)

ــ بدون وجود قانون هیچ اجتماعی وجامعه پایدار نخواهد بود. (هانری میلر)

ــ اگر هرکس وظیفه فردی واجتماعی خود را خوب بداند دیگرهیچ احتیاجی به قانون نخواهد بود. (ژان ژاک روسو)

ــ جالب است کسانی بیشتر از قانون دم می زنندواجرای آن را طلب می کنند که بیشتر بی قانونی می کنند. (بنیامین دیزرانیلی)

ــ اجرای قانون از نظر خلافکاران اجتماعی عین بی قانونی است. (مترلینگ)

ــ اولین قانون"خداشناسی" است واولین قانون را که اجراکنی به هیچ قانون دیگری نیاز نخواهی داشت. (یوهان وافگانگ گوته)

ــ از سه کس انتظار قانون نداشته باش،مغرور،کافر ودیوانه. (محمد غزالی)

ــ قانون یعنی اینکه هیچ کس قادر به سو استفاده از آزادی نباشد. (اسپینوزا)

قانون را باید جامعه اجرا کند به صورت فردی واختیاری،خودحکم بی قانونی را دارد. (شارل بودلر)

ــ بد ترین بی قانونی آن است که قانونگذار ، قانون را نقض کند. (مدرس)

نظریات بزرگان را به رشته تحریر درآورده ام ازهمه هموطنان عزیزم تمنا دارم تا دراجرای امور مطابق قانون اجراات نمایند تا باشد حقوق دیگران را درعملکرد شان زیر پانکرده وهمچنان درعملکرد شان قانونیت را به دیگران نشان دهند که چقدر رفتار با قانون دلچسپ ودوست داشتنی است.

 

وسلام
محمدسرور(انوری)غوری
کابل
2/5/1392